Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Vyjádření Ministerstva financí ke lhůtám platebních transakcí

Zkrácení platebního styku mělo být jednou z nejvýznamnějších změn, které přinesl nový zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku. Některé banky však využily příliš obecné formulace v tomto zákoně a převod peněz tak místo povinných dvou dnů může v extrémním případě trvat až čtyři dny. Ministerstvo financí na tyto praktiky reagovalo tiskovou zprávou.

Nový zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, kterým se do českého práva transponovala evropská směrnice č. 2007/64/ES, o platebních službách na vnitřním trhu, platí od 1. listopadu 2009. A právě tento zákon stanoví, že lhůta na převod peněz v české měně mezi tuzemskými bankami je maximálně 2 dny. Přesněji řečeno, peníze by měly být fyzicky k dispozici na účtu příjemce následující pracovní den po podání platebního příkazu. A převádíte-li peníze mezi účty v rámci jedné banky, pak dokonce ještě v ten samý den.
Okamžik přijetí platebního příkazu, od něhož běží lhůta pro provedení platební transakce, je v zákoně o platebním styku jednoznačně definován jako okamžik, kdy banka obdrží platební příkaz. Některé banky si však ve svých obchodních podmínkách definovaly okamžik přijetí platebního příkazu jiným způsobem. A to třeba tak, že v obchodních podmínkách se objevilo ustanovení, které říká, že okamžik přijetí písemného platebního příkazu bankou nastává následující pracovní den po podání písemného platebního příkazu. A v případě Poštovní spořitelny u příkazů podaných na poště dokonce až druhý následující pracovní den.
Banky se většinou odvolávají na určité výjimky, které zákon připouští. Ministerstvo financí proto vydalo tiskovou zprávu, kterou celou záležitost upřesňuje a vyvrací správnost použití těchto výjimek. 
První výjimka spočívá v tom, že podle § 104 odst. 2 zákona o platebním styku se banka a klient mohou dohodnout na pozdějším okamžiku přijetí příkazu. Toto lze využít pro případy tzv. odložené splatnosti, pokud klient sám má zájem na tom, aby peníze z jeho účtu odešly později, nebo pro případy tzv. podmíněné splatnosti, kdy k provedení platebního příkazu dojde pouze v případě splnění určité podmínky, např. dostatek prostředků na účtu. Rozhodně je však v rozporu s ustanovením zákona zařadit do obchodních podmínek definici, podle které budou mít odloženou splatnost prakticky všechny platební příkazy. Takový postup představuje zcela jednoznačně obcházení zákona, neboť banky by se tím zcela vyhnuly povinnosti dodržovat lhůty pro provedení platební transakce. Pokud banka takto postupuje, nedodržuje zákonem stanovené lhůty a dopouští se správního deliktu, za což jí může Česká národní banka uložit pokutu.
Druhou výjimku najdeme v § 104 odst. 4 zákona o platebním styku, kde stojí, že platební příkazy, které poskytovatel obdržel po uplynutí okamžiku blízko konce provozní doby, se považují za přijaté až na začátku následující provozní doby. Český zákon ani evropská směrnice č. 2007/64/ES, o platebních službách na vnitřním trhu, ale blíže nevymezují, co se rozumí okamžikem blízko konce provozní doby. Ministerstvo financí je však toho názoru, že případy, kdy bankami stanovený okamžik o řadu hodin předchází konci jejich provozní doby, jsou opět v rozporu se zákonem.
Dále se v § 109 odst. 2 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, říká, že v případě papírového platebního příkazu se plátce a jeho poskytovatel mohou dohodnout na lhůtě o 1 pracovní den delší. Ani tento argument ale banky nemohou použít, protože hned v odstavci 5 stejného paragrafu je jasně řečeno, že toto neplatí pro platební transakce na území České republiky v české měně.
V závěru své tiskové zprávy však Ministerstvo financí tak trochu navádí banky k řešení, které nebude zákonu odporovat. Bankám totiž nic nezakazuje stanovit si různou provozní dobu pro jednotlivé pobočky, internetové bankovnictví či vybírání tzv. sběrných boxů.
O dalších změnách, které přináší nový zákon o platebním styku, jsme psali zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.