Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2013

Dne 1. ledna začala platit tzv. technická novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která vyšla ve Sbírce zákonů 31. prosince 2012 pod číslem 502/2012 Sb. Předpis například zavádí institut tzv. nespolehlivého plátce a od roku 2014 povinnost podávat daňová přiznání elektronicky. Sazby daně byly změněny tzv. vládním protischodkovým balíčkem (psali jsme zde), který vyšel ve Sbírce zákonů pod číslem 500/2012 Sb.

Novela transponuje do zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, evropskou směrnici č. 2010/45/EU, pokud jde o pravidla fakturace a směrnici č. 2008/8/ES, pokud jde o místo poskytnutí služby. Návrh zákona obsahuje také další vládní opatření pro boj s daňovými úniky v oblasti DPH. 
Většina ustanovení novely č. 502/2012 Sb. vstoupila v platnost 1. ledna 2013, některé změny začnou platit až v následujících letech. Například změny týkající se povinnosti plátců podávat daňová přiznání elektronicky začnou platit od 1. ledna 2014. Ustanovení, která se týkají snížení hranice pro povinnou registraci k DPH z 1 milionu korun na 750 tisíc korun, začnou platit ve stejný den, kdy začne platit zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa.

Hlavní změny obsažené v novele zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty:
  • Pro nové plátce daně z přidané hodnoty zavádí novela jako zdaňovací období jeden kalendářní měsíc. V případě, že plátce splní státem stanovené podmínky, bude si moci zvolit jako zdaňovací období kalendářní čtvrtletí.
  • Od roku 2014 budou mít podle novely zákona povinnost podávat poplatníci daňová přiznání elektronicky. Opatření se nebude vztahovat na fyzické osoby s ročním obratem nižším než 6 milionů korun.
  • Dále novela zavádí institut tzv. nespolehlivého plátce. Takový status může získat plátce daně, který závažným způsobem poruší své povinnosti ve vztahu ke správci daně. Definice nespolehlivého plátce daně bude stanovena metodickým pokynem Generálního finančního ředitelství (GFŘ). Pokud správce daně vyhodnotí firmu jako nespolehlivého plátce, zveřejní ji ve veřejném seznamu na internetu. Kdokoliv bude s firmou zveřejněnou na tomto seznamu obchodovat, bude ručit za nezaplacenou daň z přidané hodnoty ze zdanitelného plnění, které od tzv. nespolehlivého plátce přijme. Nespolehlivým plátcům se také zkrátí zdaňovací období na jeden měsíc.
  • Poplatníci budou muset nově uvádět v přihlášce k registraci své účty používané pro ekonomickou činnost. Použití jiných účtů než účtů oznámených správci daně, bude důvodem pro ručení odběratele za daň z přidané hodnoty neodvedenou finančnímu úřadu dodavatelem.
  • Ke změnám dochází i v oblasti zdaňování při převodu nemovitostí. Nově si bude moci poplatník zvolit, zda nemovitost zdaní i po uplynutí zákonné lhůty, která bude prodloužena ze tří na pět let. 
  • Při poskytnutí dlouhodobého pronájmu dopravního prostředku osobě nepovinné k dani bude nově místem plnění místo, kde má sídlo zákazník.
  • Novela mění i právní úpravu daňových dokladů (§ 26 - 35a). Doklady v elektronické podobě budou také nově zrovnoprávněny s doklady v listinné podobě. V případě dokladů v elektronické podobě nebude vyžadován elektronický podpis.
  • Novela také zavádí možnost požádat GFŘ o závazné posouzení, zda se jedná o zboží uvedené v příloze č. 5 (při dodání šrotu a odpadu), u kterého se při dodání použije režim přenesení daňové povinnosti.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.