Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zákon o volném pohybu služeb

28. prosince 2009 vstupuje v platnost zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, kterým se do české legislativy transponuje směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/123/ES, o službách na vnitřním trhu. Zákon si klade za cíl zjednodušit podnikání v oblasti služeb pro české podnikatele i pro podnikatele z jiných členských států EU, kteří své služby chtějí poskytovat na území ČR.

Díky novému zákonu získají podnikatelé možnost plně využívat výhod, které jim přináší členství v EU. V oblasti služeb jde především o svobodu přeshraničního poskytování služeb a svobodu usazování. Zákon se netýká finančních a pojišťovacích činností, loterií a sázek, služeb elektronických komunikací a rozhlasového a televizního vysílání.
Princip přeshraničního poskytování služeb umožňuje, aby podnikatel dočasně a příležitostně poskytoval své služby na území jakéhokoliv jiného členského státu EU, než ve kterém je trvale usazen, a to bez nutnosti zakládat v tomto jiném státě pobočku nebo dokonce firmu přemisťovat. Činnost pak může být provozována na základě stávajícího domácího oprávnění. V praxi to znamená, že podnikatel již nebude v zahraničí potřebovat žádná povolení od orgánů státu, ve kterém chce poskytnout službu. Výjimky bude tvořit pouze několik formálních záležitostí v konkrétních oborech, například dočasná registrace v příslušné profesní komoře daného státu.
Svoboda usazování znamená, že pokud se podnikatel bude chtít usadit a podnikat v jakémkoliv členském státě EU, bude muset splnit stejné požadavky jako domácí podnikatel. Ale budou mu uznány veškeré původní domácí dokumenty a nebude muset znovu plnit potřebné požadavky jako například dobu praxe. Dohled nad takovým zahraničním podnikatelem pak budou vykonávat tytéž úřady, které dohlíží na domácí podnikatele.
Jak při přeshraničním poskytování služeb, tak při usazení v jiném státě EU, bude respektován princip uznávání dokladů a splnění požadavků. Ten zahrnuje také uznání příslušného pojištění potřebného pro výkon předmětné činnosti.
Zákon dále zavádí systém jednotných kontaktních míst, o kterých jsme podrobně informovali v samostatném článku. Najdete v něm i jejich seznam vydaný Ministerstvem průmyslu a obchodu.
Další doslova průlomovou novinkou je institut tichého souhlasu. Ten spočívá v tom, že pokud správní orgán nerozhodne ve stanovené lhůtě, bude se povolení považovat za udělené. Postupovat se bude podle úsloví, že mlčení znamená souhlas, pokud se úředníci k žádosti nevyjádří ve stanovené lhůtě, může ji podnikatel považovat automaticky za schválenou. V případě, že se tento princip osvědčí, bude se uvažovat o jeho zavedení do správního řízení obecně.
Podstatné zjednodušení administrativních povinností by měl přinést fakt, že velká část potřebných povolení se bude udělovat na dobu neurčitou místo doby určité, jak je běžné ve stávající praxi. Podnikatel tedy nebude muset pravidelně po uplynutí doby platnosti povolení o něj znovu žádat a absolvovat nové správní řízení.
Zapracování směrnice č. 2006/123/ES do českého právního systému uvítala i Unie malých a středních podniků ČR a nový zákon označila za "zlomový". Kromě zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, byl přijat ještě druhý zákon č. 223/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb, konkrétně jde o 36 zákonů.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.