Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Invalidní důchody podle nových předpisů

Tři stupně invalidity od 1. 1. 2010 nově zavádí zákon č. 306/2008 Sb., který novelizuje současný zákon o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. V souvislosti s touto změnou pak Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo i novou vyhlášku č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity, která z větší části nahradí dosavadní vyhlášku č. 284/1995 Sb. Oba nové předpisy jsou součástí I. etapy důchodové reformy.

Nové stupně invalidity
Novela č. 306/2008 Sb. stanoví, že pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %. Na míře poklesu pak závisí přiznaný stupeň invalidity.
Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla
- nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně,
- nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně,
- nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.
Po dosažení 65 let věku bude nově všem invalidním důchodcům automaticky přiznán důchod starobní.

Výše důchodu
Výše invalidního důchodu se bude stejně jako nyní skládat ze dvou částí. Ze základní výměry, která pro letošní i příští rok činí 2170 korun, a z procentní výměry. Výše procentní výměry invalidního důchodu činí za každý celý rok doby pojištění 0,5 % výpočtového základu pro 1. stupeň, 0,75 % výpočtového základu pro 2. stupeň a 1,5 % výpočtového základu pro 3. stupeň.
Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod se nemění, pouze u pojištěnců nad 38 let bude nově požadováno 10 let účasti na pojištění a to musí být splněno v období 20 let před vznikem invalidity. Obecně se dá říct, že pro občany s vyšším stupněm postižení se mnoho nezmění, ale invalidé s poklesem pracovní schopnosti do 50 % dostanou nižší důchod. 

Koeficienty pro procentní výměru invalidního důchodu podle příslušného stupně invalidity v roce 2009 a 2010
Základní
výměra
2170 Kč
20092010
Stupeň invalidity
Pokles
pracovní
schopnosti
Procento
výměrového
základu
Stupeň invalidity
Pokles
pracovní
schopnosti
Procento
výměrového
základu
Částečně invalidní33 % - 66 %0,75 %I. stupeň35 % - 49 %0,5 %
II. stupeň50 % - 69 %0,75 %
Plně invalidnínad 66 %1,5 %III. stupeňnad 70 %1,5 %

Přechod na nový systém
Důchody přiznané před 1. lednem 2010 se automaticky převedou tak, že plně invalidní důchod se bude považovat za invaliditu třetího stupně, částečný invalidní důchod s poklesem schopnosti soustavné výdělečné činnosti nejméně o 50 % za invaliditu druhého stupně a všechny ostatní případy za invaliditu prvního stupně, avšak vždy ve výši, v jaké náležely ke dni 31. prosince 2009.
K přehodnocení pak dojde při první kontrolní lékařské prohlídce po 1. 1. 2010. Pokud bude dosud plnému invalidnímu důchodci přiznán jiný než třetí stupeň invalidity, sníží se mu výplata důchodu až od třinácté splátky po dni konání této prohlídky. U částečně invalidních důchodců budou všechny důchody ponechány v dosavadní výši. Do 31. ledna 2010 zašle Česká správa sociálního zabezpečení všem poživatelům invalidního důchodu dopis s rozhodnutím, do jakého stupně invalidity jsou nově zařazeni. Možnost přivýdělku k invalidnímu důchodu se i nadále neomezuje.

Posuzování zdravotního stavu
Podle nové vyhlášky č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity), by měli lékaři každou žádost o přiznání invalidního důchodu posuzovat objektivněji a komplexněji než dosud. Posudkoví lékaři budou také vyžadovat větší množství informací o zdravotním stavu žadatele od ošetřujících a odborných lékařů. Posuzovat se bude především práceschopnost člověka a přihlížet se bude i k prognóze, že by se míra poklesu práceschopnosti mohla změnit. Pro přiznání prvního a druhého stupně invalidity by měl být předpoklad, že se práceschopnost pojištěnce změní a případně se i v budoucnu vrátí ke svému zaměstnání. Třetí stupeň předpokládá trvalé snížení pracovní schopnosti. V současné době je v České republice přes půl milionu invalidních důchodců a nejčastější příčinou invalidity jsou postižení pohybového aparátu, onkologická onemocnění, kardiovaskulární choroby, duševní a nervové poruchy.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.