Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nový zákon o významné tržní síle má být bičem na velké obchodní řetězce

V současné době je stěžejním právním předpisem v této oblasti zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže. Nový zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, byl připraven s cílem přísněji vymezit zejména dodavatelsko-odběratelské vztahy.

Samotný zákon je poměrně krátký, má 11 paragrafů, ale oproti původnímu návrhu do něj přibylo šest příloh.
V § 3 je definován základní pojem významná tržní síla jako postavení odběratele vůči dodavateli, kdy se v důsledku situace na trhu stává dodavatel závislým na odběrateli ve vztahu k možnosti dodávat své zboží spotřebitelům a kdy si odběratel vůči dodavateli může vynutit jednostranně výhodné obchodní podmínky. Významná tržní síla se pak posuzuje zejména s ohledem na strukturu trhu, překážky vstupu na trh, tržní podíl dodavatele a odběratele, jejich finanční sílu, velikost obchodní sítě odběratele, velikost a umístění jeho jednotlivých prodejen. A neprokáže-li opak, má významnou tržní sílu takový odběratel, jehož čistý obrat přesáhne 5 miliard Kč.
§ 4 zákona definuje zakázané zneužití významné tržní síly, podrobně je potom zneužití takového postavení na trhu rozebráno v přílohách. Přílohy vlastně vytvářejí jakýsi etický kodex obchodníků, jehož dodržování bude kontrolovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Pokuty uložené za porušení zákona pak mohou být hodně vysoké, jako horní hranice bylo stanoveno 10 000 000 Kč nebo 10 % z čistého obratu za poslední účetní období.

A co je tedy zákonem č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle, nově nařízeno či zakázáno?
 • faktura musí obsahovat datum úhrady a také srážky a pokuty v případě prodlení s úhradou
 • odběratel je povinen dodavateli poskytnout všeobecné obchodní podmínky a těch se pak také při dalších jednáních držet
 • dodavatele lze rozdělit do kategorií s odlišnými obchodními podmínkami
 • platební lhůta v každém případě a v jakékoliv kategorii nesmí přesáhnout 30 dnů od data dodání
 • smlouvy s dodavateli se musejí uzavírat písemně
 • smlouva musí obsahovat podmínky a lhůty pro případné změny cen, množství, jakosti a provedení dodávaných výrobků
 • výrobek nesmí být prodáván za cenu nižší, než je jeho skutečná nákupní cena 
 • prodej za nižší cenu je výjimečně povolen např. při sezónním doprodeji, blíží-li se datum spotřeby nebo při ukončení obchodní činnosti
 • odběratel nesmí požadovat jakýkoliv prospěch nebo platbu, která neodpovídá žádné skutečně poskytnuté obchodní službě, např. příspěvek na propagaci (dnes obvyklé platby za místa v regálech na prodejnách)
 • odběratel se nesmí pokoušet získat prospěch pod hrozbou okamžitého přerušení obchodních vztahů
 • v případě prodeje výrobku pod značkou obchodníka musí být minimální doba výpovědní lhůty dvojnásobná
 • dlužník nesmí žádat věřitele, aby měnil datum vydání faktury nebo upravoval lhůtu splatnosti
 • dodavatel musí mít možnost překontrolovat veškeré stížnosti, např. na nevyhovující stav zboží
 • dodavatel má právo žádat o uvedení svého jména a adresy na výrobku
 • na dodavatele nelze přenést sankce uložené kontrolním orgánem bez prokázaného zavinění (např. za prodej výrobků v poškozených nebo nepůvodních obalech, pokud k poškození došlo až v místě prodeje)
 • odběratel nesmí vracet zboží formou zpětného prodeje z důvodu uplynutí lhůty spotřeby
 • odběratel nesmí mít možnost výměny zboží s výjimkou prokázaných vad a reklamací
 • odběratel nesmí zakazovat dodavateli postoupení pohledávek třetím osobám
Zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, byl schválen Sněmovnou minulý týden navzdory vetu prezidenta republiky. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Zdeněk Juračka uvedl, že zákon byl schválen především díky silné potravinářské lobby. Prezident Klaus odmítnutí zákona zdůvodnil tím, že je zcela nevhodným regulačním zásahem do vztahů mezi dodavateli a odběrateli na maloobchodním trhu a ve svém konečném důsledku může ceny potravin zvýšit a české dodavatele poškodit. I na základě studie Vysoké školy ekonomické v Praze se totiž lze domnívat, že obchodní řetězce se velmi pravděpodobně budou snažit vyhnout dopadům zákona a raději budou nakupovat jen u velkých výrobců a dávat přednost dovozům před nákupy u domácích producentů, uvedl Václav Klaus.
Potravinářská komora, která je spoluautorem nového zákona, naopak jeho přijetí vítá a očekává, že v dodavatelsko-odběratelských vztazích mezi výrobci potravin a obchodními řetězci začnou konečně platit nějaká pravidla a omezí se některé současné nekalé praktiky obchodních sítí.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.