Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Při ztrátě karty jste chráněni limitem, ale ...

Jednou z novinek, kterou zavádí zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, je zavedení limitu pro spoluúčast klienta na ztrátě způsobené zneužitím platební karty. Je jistě příjemné vědět, že zcizená či ztracená platební karta vaše konto zcela nezruinuje, ale zákon mohl právě v tomto případě být ke klientům bank daleko přívětivější!

Původním záměrem směrnice č. 2007/64/ES, o platebních službách na vnitřním trhu, je motivovat uživatele platebních služeb k nahlášení každé krádeže nebo ztráty platebního prostředku bez zbytečného odkladu svému poskytovateli, aby se tak snížilo riziko neautorizovaných platebních transakcí. Toho se má docílit tím, že uživatel v případě řádného a včasného nahlášení možného zneužití platební karty ponese zodpovědnost pouze za omezenou částku. Konkrétně pak z článku 61 odstavce 1 této směrnice vyplývá, že plátce se podílí na ztrátě plynoucí z veškerých neautorizovaných transakcí do maximální výše 150 EUR. Ať je tedy zcizenou či ztracenou kartou provedeno jakékoliv množství transakcí, klient zaplatí maximálně 150 euro.

V českém zákoně č. 284/2009 Sb., o platebním styku, jež vznikl právě z nutnosti transponovat výše zmíněnou směrnici do českého práva, vyznívá toto ustanovení poněkud odlišně. Zákon správně zavádí bankám povinnost nést odpovědnost za zneužití karty i před okamžikem její blokace v případě, že klient nahlásí ztrátu či zcizení včas a bez zbytečného odkladu. Sjednocuje se tím dosud velmi různá praxe jednotlivých bank, kdy v některých extrémních případech mohl klient platit veškeré ztráty až do 24 hodin po nahlášení. Správně se také v § 116 zavádí spoluúčast klienta na škodách způsobených do okamžiku blokace karty a to do maximální výše 150 eur, ovšem s dovětkem "za transakci".
Většina bank tak zvolila výklad pro ně ekonomicky výhodnější, a skutečně bude uplatňovat spoluúčast klienta do výše 150 eur za každou neautorizovanou transakci. Pokud tedy kdokoliv vaší zcizenou nebo ztracenou kartou provede 10 transakcí, bude vaše spoluúčast činit již nikoliv 150 eur, ale desetkrát tolik, tedy 1500 eur. A to přesto, že banky byly Ministerstvem financí poučeny, že by měly postupovat v duchu evropské směrnice. Zákonodárci se chystají chybu vzniklou pravděpodobně překladem opravit při nejbližší možné příležitosti. Do té doby budou banky této odlišnosti pravděpodobně využívat ve svůj prospěch. Nikoliv ovšem všechny, jako světlé výjimky uveďme například Českou spořitelnu a Komerční banku, které již na svých webových stránkách informují klienty, že spoluúčast do výše 150 eur budou vyžadovat pouze jednou, bez ohledu na počet provedených neautorizovaných transakcí.
Banky se pochopitelně i podle nových předpisů mohou veškeré zodpovědnosti zříct, pokud klient ztrátu způsobil svým podvodným jednáním nebo tím, že úmyslně nebo z hrubé nedbalosti nechránil své bezpečnostní prvky.

O dalších změnách plynoucích ze zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, jsme psali zde

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.