Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změny v hlášení pracovní neschopnosti

Dne 1. 12. 2009 nabývá účinnosti zákon č. 302/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Touto novelou se mění některé povinnosti ošetřujících lékařů a dochází ke změnám tiskopisů.

Nemocenská
Asi nejdůležitější změnou je prodloužení lhůty pro odeslání hlášení o vzniku nebo ukončení dočasné pracovní neschopnosti. Hlášení bude muset lékař odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení nejpozději třetí pracovní den následující po dni, kdy bylo rozhodnuto o vzniku či ukončení dočasné pracovní neschopnosti. Dosud byli lékaři povinni odeslat tato hlášení následující pracovní den. Novelou tedy ušetří na poštovném, protože budou moci hlášení odesílat hromadně jednou za tři dny.
U hlášení o změně režimu dočasně práceneschopného pojištěnce zůstává lhůta stejná a ošetřující lékař ho musí příslušné OSSZ odeslat hned následující pracovní den.
Další změnou ubude lékařům administrativních povinností, nebudou už totiž muset do zdravotnické dokumentace práce neschopného pojištěnce zakládat rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti.
Ošetřovné
Ošetřující lékař nově nebude mít povinnost odesílat hlášení o vzniku a ukončení potřeby ošetřování do evidence OSSZ. Tiskopis předá přímo pojištěnci a ten ho odevzdá zaměstnavateli, který ho neprodleně zašle správě sociálního zabezpečení. A právě proto, že se tiskopis dostane k zaměstnavateli, nebude již obsahovat statistickou značku diagnózy. Změnou je také fakt, že rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování bude smět lékař vystavit až tři dny předem.
Nové tiskopisy
Nový tiskopis „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“ bude mít místo šesti už pouze pět dílů a při ukončení pracovní neschopnosti se bude místo údaje „SCHOPEN PRÁCE OD“ uvádět údaj „NESCHOPEN PRÁCE DO“. Lékař tedy uvede poslední den trvání dočasné pracovní neschopnosti, a nikoliv den, od kterého je pojištěnec schopen práce, jak tomu bylo dosud.
Tiskopis „Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)“ má zcela novou koncepci. Je pouze dvoudílný a většina údajů se vyplňuje pouze zakřížkováním.
Nově se zavádí tiskopis „Náhradní hlášení“, který bude nahrazovat kterýkoli z dílů tiskopisu „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“ v případě, že dojde k jeho ztrátě nebo znehodnocení.
Nové tiskopisy se použijí ve všech případech, kdy dočasná pracovní neschopnost nebo potřeba ošetřování vznikne 1. 12. 2009 a později.
Všichni lékaři v evidencích ČSSZ budou o změnách informováni dopisem z příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.

Tento díl již v novém tiskopisu nenajdete:

 

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.