Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Místní a časová dostupnost zdravotní péče

Vláda minulý týden na své pravidelné schůzi schválila návrh nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb. Návrh vypracovalo Ministerstvo zdravotnictví. Nařízení vlády je vydáváno na základě novelizovaného znění § 40 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Toto ustanovení ve znění platném od 1. 4. 2012 říká, že zdravotní pojišťovny jsou povinny zajistit svým pojištěncům místní dostupnost hrazených služeb a časovou dostupnost hrazených služeb.

Nově schválené nařízení vlády o místní a časové dostupnosti konkrétně stanoví místní dostupnost pro jednotlivé lékařské obory a služby, a to jak pro ambulantní, tak pro lůžkovou péči. Místní dostupností se rozumí přiměřená vzdálenost místa poskytování hrazených služeb vzhledem k místu trvalého pobytu nebo k místu bydliště pojištěnce. Místní dostupnost se vyjadřuje dojezdovou dobou v minutách, která odpovídá efektivní dostupnosti místa dopravním prostředkem rychlostí, která je přiměřená typu pozemní komunikace a je v souladu se zákonem upravujícím provoz na pozemních komunikacích. Dojezdové doby stanovené pro jednotlivé obory nebo služby jsou stanoveny jako nejzazší možné.
Dále se nařízením stanovuje časová dostupnost plánovaných hrazených služeb. Nejde tedy o zdravotní služby, které je třeba poskytnout jako akutní nebo neodkladnou zdravotnickou péči, ale o služby, jejichž poskytnutí je z důvodu veřejného zájmu třeba plánovat tak, aby pojištěncům k nim byl zajištěn dostatečný, trvalý a vyvážený přístup. Lhůtu časové dostupnosti stanoví ošetřující lékař s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu pojištěnce, anamnéze, pravděpodobnému průběhu nemoci a bolestivosti nebo povaze jeho onemocnění. Lhůta časové dostupnosti počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy ošetřující zdravotnický pracovník plánovanou hrazenou službu indikoval a potřebu této služby a lhůtu časové dostupnosti k jejímu poskytnutí zapsal do zdravotnické dokumentace pojištěnce. Tato lhůta nesmí překročit lhůtu stanovenou schváleným nařízením vlády (viz níže tabulka Časová dostupnost…).
Nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb nabude účinnosti 1. ledna 2013. Tabulky místní a časové dostupnosti uvádíme v plném znění tak, jak jsou uvedeny v nařízení vlády schváleném dne 29. 8. 2012.

 Dojezdové doby - ambulantní péče
skupina
dojezdová doba
(v minutách)
obor/služba
135
všeobecné praktické lékařství
praktické lékařství pro děti a dorost
gynekologie a porodnictví 
zubní lékař
lékárna
245
diabetologie
chirurgie
neurologie
oftalmologie
otorinolaryngologie
ortopedie
radiologie a zobrazovací metody (jen UZ, RTG a skiagrafické vyšetření)
rehabilitační a fyzikální medicína
fyzioterapie
urologie
vnitřní lékařství 
360
gastroenterologie
kardiologie
pneumologie a ftizeologie
hematologie a transfúzní lékařství
revmatologie
hemodialýza 
psychiatrie
psychologie
logopedie
dermatovenerologie
490
alergologie a klinická imunologie
angiologie
endokrinologie
nefrologie 
klinická onkologie
dětská chirurgie
dětská a dorostová psychiatrie
dětská neurologie
ortodoncie
počítačová tomografie
5120
dětská gynekologie
foniatrie a audiologie
radiační onkologie
magnetická rezonance 
nukleární medicína
kardiochirurgie
neurochirurgie
cévní chirurgie
infekční lékařstvíl
lékařská genetika
plastická chirurgie
geriatrie
sexuologie
 
 Dojezdové doby - lůžková péče 
skupina
dojezdová doba
(v minutách)
obor/služba
160
anesteziologie a intenzivní medicína
gynekologie a porodnictví
neonatologie
dětské lékařství
chirurgie
vnitřní lékařství
dlouhodobá péče(ošetřovatelská péče)
275
neurologie
ortopedie
pneumologie a ftizeologie
rehabilitační a fyzikální medicína(akutní lůžková péče)
urologie
3120
traumatologie
klinická onkologie
dermatovenerologie
infekční lékařství
oftalmologie
otorinolaryngologie
psychiatrie
následná lůžková péče(léčebně rehabilitační péče)
4180
kardiochirurgie 
neurochirurgie
cévní chirurgie
radiační onkologie
geriatrie

 Časová dostupnost plánovaných hrazených služeb
Plánované hrazené služby Lhůta časové dostupnosti,
kterou nelze překročit
Náhrada kyčelního kloubu 52 týdnů
Náhrada kolenního kloubu 52 týdnů
Artroskopie 8 týdnů
Angiografie nekoronárních tepen a vaskulární intervenční výkony8 týdnů
Echokardiografie10 týdnů
Operace katarakty30 týdnů
Endoskopické vyšetření4 týdny
Denzitometrie16 týdnů
Skiagrafie a sonografie2 týdny
Počítačová tomografie3 týdny
Magnetická resonance5 týdnů
Mamografické vyšetření6 týdnů
Zahájení biologické léčby  roztroušené sklerózy4 týdny

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.