Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Od 1. 9. 2012: Vyhláška o zkouškách a odměně mediátora

1. září začne platit zcela nový zákon o mediaci, který je v české legislativně poměrně průlomovým předpisem a my jsme o něm psali v samostatném článku. Poslední věcí, která chyběla k tomu, aby bylo možné plně začít využívat rychlejšího a levnějšího řešení sporů vyplývajících ze soukromě právních vztahů, tedy řešení formou mediace, bylo vydání vyhlášky o náležitostech zkoušek mediátorů a také stanovení odměny za jejich práci. Potřebná vyhláška vyšla minulý týden ve Sbírce zákonů pod č. 277/2012 Sb. a stejně jako samotný zákon o mediaci začne platit od 1. 9. 2012.

Vyhláška č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora, má 16 paragrafů a stručně a jasně stanoví všechny podmínky, náležitosti a průběh ústní i písemné části zkoušky mediátora. Zkouška mediátora bude mít písemnou a ústní část, zkouška z rodinné mediace pak pouze ústní část. Při zkoušce se budou prověřovat znalosti mediace a dalších způsobů mimosoudního řešení sporů, včetně příslušné právní úpravy, mediačních technik, základních lidských práv a svobod, občanského, obchodního a pracovního práva, rodinného práva, práva na ochranu spotřebitele, občanského práva procesního a základů psychologie a sociologie. Zkouška se vždy koná v českém jazyce a po jejím úspěšném složení zašle Ministerstvo spravedlnosti do 30 dnů uchazeči osvědčení o vykonání zkoušky. Osvědčení obsahuje údaje o jménu a příjmení uchazeče, jeho datu narození, druhu vykonané zkoušky, datu jejího vykonání, datu vydání osvědčení a podpis předsedy zkušební komise. Zkušební komisi tvoří tři zkušební komisaři, které jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti. Komisaři jsou vybíráni z řad zaměstnanců ministerstva a odborníků na mediaci, a to jak pro zkoušky zajišťované ministerstvem, tak pro zkoušky zajišťované Českou advokátní komorou. 

Výši odměny mediátora řeší § 15 nové vyhlášky č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora, jeho text uvádíme v plném znění:
"§ 15
Výše odměny za první setkání s mediátorem nařízené soudem
 
Výše odměny za první setkání s mediátorem nařízené soudem činí 400 Kč za každou započatou hodinu. Je-li zapsaný mediátor plátcem daně z přidané hodnoty podle jiného právního předpisu, náleží mu rovněž náhrada za daň z přidané hodnoty."

Související články:
Od 1. 9. 2012: Nový zákon o mediaci
Od 1. 9. 2012: Zákony novelizované novým zákonem o mediaci

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.