Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Od 1. 9. 2012: Prováděcí vyhlášky k zákonu o veřejných zakázkách

Dalšími předpisy, které vstupují v platnost 1. 9. 2012, jsou hned tři prováděcí vyhlášky k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zákon o veřejných zakázkách byl rozsáhle novelizován k 1. dubnu letošního roku novelou č. 55/2012 Sb. (psali jsme zde). 25. června 2012 pak Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo prováděcí předpisy, které mají pomoci k zavedení novely zákona o veřejných zakázkách do praxe. Vyhlášky č. 230/2012 Sb., č. 231/2012 Sb. a č. 232/2012 Sb. platí od 1. září 2012.

Vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Vyhláška č. 230/2012 Sb. se vztahuje k § 44 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Vyhláška specifikuje předmět veřejné zakázky a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jejich elektronické podoby. Rozsah a obsah dokumentace, který je touto vyhláškou stanoven, bude nutné respektovat u všech veřejných zakázek na stavební práce, tedy i u těch staveb, které nevyžadují stavební povolení nebo ohlášení. Podrobné stanovení požadavků zadavatelem by mělo minimalizovat dodatky ke smlouvám v průběhu plnění zakázky a tím omezit následné navýšení ceny.

Vyhláška č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce
Vyhláška č. 231/2012 Sb. se vztahuje k § 46 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Vyhláška stanovuje, co musí obsahovat obchodní podmínky v zadávací dokumentaci. Konkrétně jde o ujednání o předání a převzetí příslušné dokumentace a díla, vymezení jednotlivých lhůt, podmínky pro změnu subdodavatele, způsob zajištění řádného plnění povinností, způsob zajištění staveniště, zásady kontroly a délku záruční lhůty. Případné další podmínky musí zadavatel odůvodnit podle § 156 zákona o veřejných zakázkách.

Vyhláška č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky
Vyhláška č. 232/2012 Sb. se vztahuje k § 86 odst. 2 a k § 156 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Vyhláška specifikuje rozsah odůvodnění účelnosti při zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek. Odůvodnění musí obsahovat popis potřeb, které mají být zakázkou naplněny, předmět veřejné zakázky, vzájemný vztah předmětu a potřeb zadavatele a předpokládaný termín splnění veřejné zakázky a dále popis rizik, která byla v souvislosti s plněním veřejné zakázky zohledněna při stanovení zadávacích podmínek. Jakékoliv nadstandardní požadavky či obchodní podmínky je nutné řádně odůvodnit. Přílohu vyhlášky tvoří standardizovaná struktura a forma odůvodnění účelnosti veřejné zakázky.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.