Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Od listopadu platí přísnější pravidla pro exekutory

V neděli začíná platit rozsáhlá novela zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu. Cílem novely, která vyšla pod číslem 286/2009 Sb., je podle Ministerstva spravedlnosti posílit práva věřitelů i dlužníků a zjednodušit exekuční řízení.

Exekuční řád upravuje pravomoci soudních exekutorů a způsoby provádění exekucí. Exekutor je státem pověřená fyzická osoba provádějící nucený výkon exekucí za úplatu. Samosprávným orgánem exekutorů je Exekutorská komora ČR se sídlem v Brně. Státní dohled vykonává Ministerstvo spravedlnosti, jehož ministr exekutory jmenuje a odvolává.

Nejvýznamnější novinkou v zákoně je, že majetek k provedení exekuce bude smět exekutor zajistit jen v rozsahu vymáhané pohledávky a nákladů exekuce (§ 58). Hlavním způsobem, jak získat od dlužníka peníze, bude takzvané přikázání pohledávky, poté srážky ze mzdy a dále zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitostech. Teprve až pokud tyto uvedené způsoby provedení exekuce nebudou postačovat, provede exekutor prodej nemovitostí a movitých věcí. Exekutor tedy už nebude moci kvůli drobnému dluhu zabavit nemovitost nebo odstavit celý bankovní účet dlužníka.
Kromě změn ve způsobech provádění exekuce přináší novela také možnost vyškrtnutí věci ze soupisu (§ 68). To znamená, že pokud exekutor sepsal věc, která patří jiné osobě, může tato osoba podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Návrh lze podat do 30 dnů ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o soupisu věci u exekutora. Exekutor musí do 15 dnů od doručení návrhu na vyškrtnutí věci rozhodnout, zda věc vyškrtne či nikoli. Rozhodnutí provádí na základě znaleckých posudků a jiných listin předložených navrhovatelem. Dříve musela tzv. třetí osoba podat žalobu, soudní řízení pak trvalo většinou několik týdnů. 
Zákon posiluje práva účastníků řízení i tím, že zavádí lhůty pro exekutory. Nově by měl exekutor do 30 dnů ode dne, kdy peníze obdržel, vyplatit věřiteli dlužnou částku, a to i když vymožená částka nebude úplná, ale bude převyšovat částku 1 000,- Kč. Naopak pokud dlužník složí u exekutora dlužnou částku, exekutor je povinen na návrh dlužníka jeho majetek do 7 dnů ode dne podání návrhu odblokovat. 
Další novinkou je převedení nerozhodovací administrativy ze soudů na exekutory. Exekuční řízení by mělo být nově podle § 35 zahajováno podáním návrhu pouze exekutorovi, nikoliv také soudu. Exekutor by měl zajistit, aby návrh na nařízení exekuce obsahoval všechny náležitosti, a teprve poté podá soudu žádost o pověření provedení exekuce. Následně soud nařídí exekuci usnesením a jejím provedením pověří exekutora.
Jako nový orgán Exekutorské komory se zřizuje kontrolní komise. Jejím úkolem bude kontrolovat činnost exekutorů a jejich úřadů a vyřizovat agendu spojenou se stížnostmi na exekutory. Členové kontrolní komise nemohou být současně členy prezidia Komory ani členy revizní komise Komory.

Od listopadu začíná platit také vyhláška č. 366/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí. Výpisy z centrální evidence exekucí se podle § 5 zlevňují o polovinu, nově bude stát jeden výpis 60 korun. Výše částky, kterou za každý výpis dostane Exekutorská komora, bude klesat podle množství výpisů pro jednoho žadatele za kalendářní rok. Za prvních 1000 poskytnutých údajů stejnému žadateli získá komora 60 korun za každý výpis, od 1001. do 10000. údaje už jen 30 korun, od 10001. údaje do miliontého údaje 15 korun a od miliontého údaje jen šest korun.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.