Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Janotův balíček - shrnutí

Jméno ministra financí bylo novináři zvěčněno v označení zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010. Vůči panu ministrovi je to poněkud nespravedlivé, protože z jeho původních návrhů v zákoně mnoho nezůstalo. Zákon, byť se změnami, ale nakonec Sněmovnou prošel, Senát ho schválil a prezident podepsal. Včera vyšel ve Sbírce zákonů pod číslem 362/2009 Sb.

Zákon novelizuje celkem 15 jiných zákonů a my jsme pro vás připravili stručný přehled těchto změn:

1. Změna zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, zvyšuje od příštího roku daň z nemovitostí na dvojnásobek (podrobněji zde).

2. Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, je jednak nepovedeným pokusem o zdanění některých poslaneckých náhrad (podrobněji zde) a zároveň upravuje výdajové paušály pro podnikatele (podrobněji zde).

3. Změna zákona č. 289/2009 Sb., kterým se mění zákon o povinném značení lihu a zákon o daních z příjmů, byla nutná právě v souvislosti s výše zmíněnou úpravou výdajových paušálů (podrobněji zde). Ve své druhé části je totiž tento zákon měnil již dříve jiným způsobem, tato část byla tedy zrušena.

4. Změna zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, zvyšuje spotřební daň u benzínu, lihu, piva a cigaret (podrobněji zde).

5. Změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zvyšuje základní sazbu daně z 19 % na 20 % a sníženou sazbu z 9 % na 10 %.

6. Změna zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ruší předchozí snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění placené zaměstnavatelem a pro rok 2010 ponechává sazbu 2,3 %. Dále ponechává zaměstnavatelům i pro rok 2010 nárok na odpočet poloviny náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti od pojistného, a to za všechny zaměstnance, nikoliv jen za zaměstnance se zdravotním postižením. Novela také ruší některé slevy na pojistném a zvyšuje maximální vyměřovací základ ze 48 násobku na 72 násobek průměrné mzdy.

7. Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ruší pro rok 2010 předchozí zvýšení přídavků na dítě a vrací ho na původní výši (podrobněji zde).

8. Změna zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, upravuje podmínky a výši mateřské, nemocenského a ošetřovného (podrobněji zde).

9. Změna zákona č. 206/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, odkládá zavedení výplaty části příspěvku na péči ve stupni I ve formě poukázky nebo elektronického platebního prostředku.

10. Změna zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ruší z důvodu úspory předchozí zvýšení podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci a prodloužení podpůrčí doby v nezaměstnanosti.

11. Změna zákona č. 326/2009 Sb., o podpoře hospodářského růstu a sociální stability, ruší novelizující ustanovení, která zvyšovala podporu v nezaměstnanosti a přídavky na děti.

12. Změna zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, zakazuje Všeobecné zdravotní pojišťovně pod hrozbou pokuty poskytovat nebo slibovat pojištěncům finanční nebo nefinanční odměny za změnu zdravotní pojišťovny. Cílem této novelizace je zamezit neefektivnímu vynakládání prostředků.

13. Změna zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, zakazuje i všem ostatním zdravotním pojišťovnám a jejich zprostředkovatelům motivovat pojištěnce ke změně pojišťovny slibem odměn nad rámec plnění, která jsou poskytována již stávajícím pojištěncům.

14. Změna zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, zvyšuje maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na všeobecné zdravotní pojištění ze 48násobku na 72násobek průměrné mzdy. Zároveň stanovuje vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem ve výši 5 355 Kč na kalendářní měsíc (podrobněji zde).

15. Změna zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, rozšiřuje seznam státem hrazených pojištění a plošně snižuje cenu léčiv a jejich úhrad pojišťovnami (podrobněji zde).

Součástí Janotova balíčku bylo také velmi nepopulární a diskutované 4 % snížení platů ve státní sféře. Tento bod není přímo zapracován v zákoně č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, nicméně je nedílnou součástí úsporných opatření, a proto schválením balíčku jako celku dali poslanci vládě souhlas i k tomuto kroku. Jakým způsobem přesně ke snížení platů dojde, zatím není jasné (podrobněji zde).

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.