Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Od 1. 9. 2012: Zákony novelizované novým zákonem o mediaci

Od 1. září 2012 začne platit zcela nový zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci (psali jsme v tomto samostatném článku). Je logické, že tak významnou změnu v české legislativě provázejí i úpravy dalších souvisejících zákonů. Mimo jiné jsou zákonem o mediaci novelizovány i občanský a obchodní zákoník, v nichž změny spočívají především v nové úpravě běhu promlčecích lhůt.

Do zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, jsou zákonem o mediaci vložena nová ustanovení do § 112 a § 583, které se týkají zániku práva z důvodu jeho neuplatnění ve stanovené době. Nově občanský zákoník říká, že promlčecí doba nebo doba stanovená k uplatnění práva neběží, pokud ohledně něj probíhá mediace podle zákona o mediaci.
Podobně v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníku, je zákonem o mediaci upraveno ustanovení o promlčecí době. Do zákoníku se vkládá nový § 404a, který říká, že promlčecí doba přestává běžet, jestliže je zahájena mediace podle zákona o mediaci. V tomto smyslu jsou také upravena související ustanovení § 406 a § 408 obchodního zákoníku.

Zákonem o mediaci je měněno celkem osm souvisejících zákonů, všechny změny platí, stejně jako celý zákon, od 1. 9. 2012. Ve stručné tabulce uvádíme přehled všech zákonů novelizovaných zákonem č. 202/2012 Sb., o mediaci:
Novelizovaný zákon Obsah novelizace
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád doplněn způsob a podmínky, za kterých soud může nařídit protistranám setkání s mediátorem
zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník úprava promlčecích lhůt
zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník úprava promlčecích lhůt
zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, tzv. notářský řád umožňuje notářům vykonávat činnost zapsaného mediátora
zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii stanoví, že organizaci zkoušek a dohled nad činností mediátorů, kteří jsou současně advokáty, bude vykonávat Česká advokátní komora a nikoli Ministerstvo spravedlnosti
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, tzv. živnostenský zákon  uvádí, že činnost zapsaných mediátorů není živností dle živnostenského zákona
zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích stanoví soudní poplatek ve výši 500 Kč za schválenou mediační dohodu uzavřenou podle zákona o mediaci, a to bez zřetele k tomu, co je předmětem mediační dohody
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích stanoví správní poplatek 5000 Kč za přijetí žádosti o zápis do seznamu mediátorů

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.