Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Dopravně psychologická vyšetření smí provádět jen akreditovaný psycholog

Novela č. 133/2011 Sb., kterou se mění zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, začala platit už před rokem, tedy 1. srpna 2011. Dnešním dnem ale končí přechodné období, ve kterém tzv. vybodovaní řidiči mohli při žádosti o navrácení řidičského průkazu projít psychologickým vyšetřením u kteréhokoliv psychologa. Od 1. 8. 2012 už si budou moci vybrat pouze ze seznamu specializovaných dopravních psychologů přímo akreditovaných k provádění dopravně psychologického vyšetření.

Všichni řidiči, kteří nasbírají 12 trestných bodů, jsou povinni na výzvu příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností odevzdat svůj řidičský průkaz. Po uplynutí jednoho roku od odebrání řidičského oprávnění mohou požádat o jeho navrácení. Žádost o vrácení řidičského průkazu se podává písemně u příslušného obecního úřadu a jednou z podmínek jeho vrácení je i předložení posudku o zdravotní způsobilosti včetně dopravně psychologického vyšetření. Povinnost podrobit se dopravně psychologickému vyšetření zavedla do zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, tzv. zákona o silničním provozu, novela č. 133/2011 Sb., která platí už od loňského srpna. O dalších změnách, které novela přinesla, jsme psali v tomto článku.
Přechodná ustanovení této novely umožňovala, aby ještě dalších 12 měsíců ode dne nabytí platnosti, mohli dopravně psychologická vyšetření provádět běžní psychologové. Roční lhůta ale dnešním dnem uplynula. Od 1. 8. 2012 smí tato dopravně psychologická vyšetření provést pouze psycholog, kterému udělilo akreditaci Ministerstvo dopravy. Podmínkou udělení akreditace je vhodně zařízená a vybavená ordinace a pochopitelně příslušné vzdělání. Vybavení prostor nezbytných pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření upřesnilo Ministerstvo dopravy letos v únoru vyhláškou č. 27/2012 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů. Seznam psychologů, jimž byla Ministerstvem dopravy udělena akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření podle § 87a odst. 4 zákona č. 361/2000  Sb., o provozu na pozemních komunikacích, tzv. zákona o silničním provozu, najdete zde. Seznam je aktuální k 1. 8. 2012.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.