Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o ochraně hospodářské soutěže

Jedním ze tří zákonů, které tento týden podepsal prezident republiky Václav Klaus, je i novela zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže. Předpis se v Poslanecké sněmovně schvaloval "nadvakrát", protože senátoři do něj doplnili několik pozměňovacích návrhů, šlo většinou o detaily technického či upřesňujícího rázu. Novela počítá s možností prominutí pokuty účastníkům kartelu, kteří s nezákonnými praktikami sami přestanou a ostatní účastníky nahlásí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Novela v praxi velké změny nepřinese, ÚOHS totiž tzv. program shovívavosti (leniency program) používá už přes pět let na základě doporučení EU. Obvykle přistupuje buď k úplnému odpuštění trestu, nebo ke snížení pokuty na polovinu tomu, kdo poskytne důležité informace o kartelových dohodách. Nemusí vždy jít přímo odhalení existence kartelu, účastník může ÚOHS pomoci i upřesňujícími informacemi v již probíhajícím šetření, např. o délce trvání kartelu. Cílem novely je zakotvit tuto používanou praxi přímo do zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže. Díky doporučení Senátu, se také bude přihlížet k pořadí soutěžitelů, k době, kdy Úřadu informace a podklady o utajované horizontální dohodě předloží, a k míře a významu těchto informací.
Nově bude v zákoně uvedeno, že na základě žádosti podané dotčenou firmou upustí ÚOHS od uložení pokuty tomu, kdo jako první ze všech účastníků předloží Úřadu informace a podklady o utajované horizontální kartelové dohodě, které Úřad dosud nezískal, a přizná účast na této dohodě. Další podmínkou je aktivní napomáhání objasnění případu a skutečnost, že tento oznamovatel nečinil dříve nátlak na ostatní účastníky, aby se této nezákonné dohody účastnili.
ÚOHS také může snížit uloženou pokutu až na polovinu, pokud mu účastník řízení předloží informace a podklady o utajované horizontální dohodě, které mají významnou přidanou důkazní hodnotu a doplní tak informace Úřadem dosud získané. Při nahlášení kartelu bude zavedena 15denní lhůta, během níž bude moci firma své oznámení stáhnout a ÚOHS k němu nebude vůbec přihlížet.
Senát do znění novely doplnil odkazy, které předpis lépe provážou se zákonem č. 139/2006 Sb.,  koncesním zákonem, a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Asi nejvýznamnější změnou, kterou také navrhli senátoři, je možnost uložit pokutu za narušení hospodářské soutěže i orgánu veřejné správy.
Novela firmám, které byly přistiženy při kartelu, zakáže účast na veřejných zakázkách. Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pak novela umožní nezabývat se marginálními případy porušení zákona, které ho v současnosti nejvíce vytěžují, aniž by měly významný dopad na tržní prostředí v ČR.
V platnost by novela měla vstoupit prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů ČR, s největší pravděpodobností tedy 1. prosince 2012.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.