Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Dříve vyslovené přání

Dne 1. dubna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve kterém je mimo jiné nově zakotven institut dříve vysloveného přání. Lidé mohou sepsat přání pro případ, že budou ve stavu, kdy se nebudou moci rozhodovat.

Institut dříve vysloveného přání upravuje § 36 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Nové ustanovení umožňuje pacientům stanovit, jaké zákroky chtějí nebo nechtějí do budoucna podstoupit v případě, kdy by se dostali do takového zdravotního stavu, že by nebyli schopni o nich sami rozhodnout.
Dříve vyslovené přání musí mít písemnou formu a bude platit 5 let od podpisu. Přání musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem pacienta. Součástí podepsaného přání musí být i písemné poučení od praktického lékaře, u něhož je pacient registrován, o důsledcích takového rozhodnutí. V případě, že pacient učiní dříve vyslovené přání až při přijetí do zdravotnického zařízení, zaznamená se do dokumentace vedené o pacientovi. Podpis pacienta nemusí být v tomto případě úředně ověřen, záznam však musí kromě pacienta podepsat zdravotnický pracovník a svědek. Takto předem vyslovené přání platí pro poskytnutí zdravotních služeb pouze jedním konkrétním zdravotnickým zařízením.
V zákoně jsou uvedeny i případy, ve kterých nejde institut dříve vysloveného přání uplatnit. Nelze jej respektovat pokud by vedlo k aktivnímu ukončení života pacienta nebo pokud by jeho splnění mohlo ohrozit jiné osoby. Dříve vyslovené přání nelze také uplatnit v případě nezletilých pacientů nebo pacientů zbavených způsobilosti k právním úkonům.

Související články:

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.