Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Uplatnění DPH ve zdravotnictví od 1. 4. 2012

Začátkem dubna vstoupil v platnost zákon č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě. Tento předpis mění mimo jiné i zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Generální finanční ředitelství vydalo 30. března k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví podrobnou informaci.

Novelou se do zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zavádí především nový pojem zdravotní služba. Ten v sobě zahrnuje jak samotnou zdravotní péči, tak i další činnosti stanovené zákonem o zdravotních službách. Přesné vymezení pojmu zdravotní služba je uvedeno v § 2 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. 
I nadále bude platit, že zdravotní služby jsou od daně osvobozeny. Rozsah zdravotních služeb, u kterých lze uplatnit osvobození, se však zužuje. Podle § 58 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty se zdravotní službou mimo jiné rozumí služba s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví, a služba s ní úzce související. Za služby osvobozené od daně podle GFŘ tedy nelze považovat například odběry krve pro policii, laboratorní rozbory pro policii či soudy, rozbory pro určení otcovství, lékařské posudky pro účely soudního sporu, administrativní úkony ve zdravotnictví, většinu úkonů estetické chirurgie a prohlídky pro zaměstnavatele v souvislosti s přijetím do pracovního poměru či jeho ukončení.
Jako příklady služeb souvisejících se zdravotní službou, u kterých lze osvobození podle § 58 uplatnit, uvádí GFŘ ve své informaci stravovací a ubytovací služby spojené s hospitalizací pacienta nebo nutný pobyt doprovodu pacienta při hospitalizaci.
Zásadní dopad na uplatnění daně z přidané hodnoty má zákon o zdravotních službách u jeslí. Podle § 124 zákona  č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, nebudou od 1. 4. 2013 tato zařízení patřit mezi oprávněné poskytovatele zdravotních služeb, tzn. že služby jeslí nebudou nově od DPH osvobozeny. Dříve byly jesle od placení DPH osvobozeny, protože byly podle zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, zařazeny mezi zvláštní dětská zdravotnická zařízení.
Generální finanční ředitelství se ve své zprávě zabývá také případy, kdy lze osvobodit od placení DPH lázeňský pobyt. Podle zákona o zdravotních službách je lázeňská péče zdravotní službou v případě, že se jedná o činnost s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví. Podle GFŘ je nejoptimálnějším kritériem pro splnění této podmínky skutečnost, zda v souvislosti s poskytnutou lázeňskou péčí byla lékařem provedena zdravotní prohlídka pacienta lázní a na základě toho byl sestaven jeho léčebný program. Bude-li tedy léčebný plán sestaven předem, ne na základě zdravotního stavu pacienta, nelze od daně lázeňský pobyt osvobodit.
V návaznosti na zavedení nového pojmosloví v § 58  dochází také ke změně textu položky přílohy č. 2 zákona o DPH, ve které je uveden seznam služeb podléhajících snížené sazbě DPH. Snížená sazba daně se podle tohoto ustanovení uplatní u zdravotní péče vymezené číselným kódem klasifikace produkce CZ-CPA 86, pokud není jako zdravotní služba osvobozena od daně podle § 58
Některá ustanovení byla novelou č. 375/2011 Sb. ze zákona o dani z přidané hodnoty vypuštěna pro nadbytečnost V zákoně již například není výslovně uvedeno, že osvobození se neuplatní u plnění uskutečňovaných očními optiky nebo že dopravní zdravotní služby jsou od daně osvobozeny. K věcným změnám však v těchto ustanoveních nedochází.
Celé znění informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1. 4. 2012 najdete zde.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.