Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR

Od 1. srpna 2012 vstupuje v platnost novela č. 168/2012 Sb., která mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR. Předpis se týká Komory daňových poradců, a to její valné hromady jako jejího nejvyššího orgánu.

Novela zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR, kterou navrhla skupina senátorů, byla v Senátu poprvé projednávána už v dubnu 2010. Poslanecká sněmovna vrátila původní návrh zákona Senátu k dopracování. Poslanci nesouhlasili se zrušením institutu zplnomocnění, tedy možností, kdy jsou někteří členové na valné hromadě zastupováni plnou mocí. Přepracovanou novelu schválila Sněmovna ve třetím čtení na své březnové schůzi. Konečnou verzi zákona schválil Senát v dubnu 2012, tedy až po dvou letech od jeho předložení.
Změny se týkají především pravidel pro usnášení a svolávání valné hromady komory. V současné době se může valná hromada platně usnášet jen tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů Komory. Novela tuto podmínku ruší, nově bude moci valná hromada přijímat rozhodnutí bez ohledu na počet přítomných členů.
Řádnou valnou hromadu bude svolávat prezidium vždy ve druhém pololetí kalendářního roku. Mimořádnou valnou hromadu bude prezidium povinno svolat pokaždé, když o to v období dvou po sobě jdoucích kalendářních měsíců požádá alespoň třetina členů nebo když o svolání požádá dozorčí komise. Oznámení o konání valné hromady bude muset prezidium zveřejnit nejpozději třicet dnů před jejím konáním na úřední desce Komory i v její elektronické verzi.
Sněmovna přijala ve třetím čtení také pozměňovací návrh rozpočtového výboru, podle kterého bude moci jeden člen Komory na její valné hromadě zastupovat nejvýše pět svých kolegů.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.