Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Od 1. 9. 2012: Dohoda o vině a trestu

Dalším zákonem, který začne platit 1. září 2012, je novela č. 193/2012 Sb., kterou se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, tzv. trestní řád. Novela podle svého čl. IX nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení, a protože ve Sbírce zákonů vyšla v částce 67 dne 12. 6. 2012, začne platit od 1. září 2012. Do českého právního řádu zavádí dohodu o vině a trestu a také posiluje institut spolupracujícího obviněného.

Dohoda o vině a trestu
Dohodu o vině a trestu bude moci sjednat státní zástupce nebo soud s obviněným, který se ke svému trestnému činu včas dozná. Dohoda bude muset být vždy potvrzena soudem, povinnost schválit dohodu ale soudy mít nebudou. Soud bude muset zvážit adekvátnost trestu a posoudit i určité důkazy, které nasvědčují pravdivosti tvrzení obviněného. Vyšetřovací spis ale nebude muset obsahovat tolik důkazů, jako kdyby vina byla popírána. Obviněný musí mít pro sjednání dohody vždy advokáta. Dohodou bude navržen přiměřený trest nebo ochranné opatření a případně také výše a způsob náhrady škody. Pokud soud dohodu potvrdí, nebude proti tomuto rozhodnutí možné odvolání. Dohoda není určena pro pachatele zvlášť závažných trestných činů s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let vězení, jakými jsou např. úmyslně způsobené trestné činy s následkem smrti, skutky proti obraně bezpečnosti státu, proti míru a lidskosti.
Zavedení dohod o vině a trestu má přispět ke zrychlení trestních soudních řízení, což by mělo ulehčit v současnosti přetíženým soudům. Přínosem by mohly dohody být i pro oběti trestných činů, které by se zkrácením soudního řízení mohly dříve dočkat odškodnění.

Spolupracující obviněný
Rozšíření využití institutu spolupracujícího obviněného by mělo přispět k efektivnějšímu rozkrývání organizovaného zločinu. Za pomoc při vyšetřování skupinové trestné činnosti nebo korupčního jednání by obviněnému mohlo být nabídnuto snížení trestu nebo dokonce beztrestnost. Soudci budou mít nově nejen možnost ale přímo povinnost ukládat spolupracujícím obviněným tresty pod dolní hranicí sazby nebo od trestu zcela upustit. Zároveň se ale bude přísněji než dosud posuzovat, zda obviněný skutečně přispěl k odhalení nějaké trestné činnosti.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.