Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Od 1. 9. 2012: Zákon o ochraně ovzduší

Dalším předpisem, který začal platit od začátku září, je zcela nový zákon o ochraně ovzduší. Zákon v rámci legislativního procesu procházel dlouhým a složitým projednáváním. Nakonec byl přijat ve znění pozměňovacích návrhů Senátu, výslednou verzi lze označit jako kompromis. Ve Sbírce zákonů byl předpis vyhlášen 13. 6. 2012 v částce 69 pod číslem 201/2012 Sb. Zcela nový zákon o ochraně ovzduší nahrazuje od 1. 9. 2012 předchozí zákon č. 86/2002 Sb.

Původní vládní návrh zákona obsahoval výrazný nárůst poplatků za znečišťování. Oproti tomu hospodářský výbor Poslanecké sněmovny chtěl tyto poplatky zcela zrušit s odůvodněním, že původní znění by bylo likvidační pro český průmysl. V oblasti poplatků byla nakonec schválena kompromisní verze, která do roku 2016 zachovává poplatky ve stávající výši a potom budou postupně až do roku 2021 vzrůstat. Po roce 2021 budou znečišťovatelé platit za tunu tuhých znečišťujících látek v ovzduší 14700 Kč, za tunu oxidu siřičitého 4900 Kč, za oxidy dusíku 3900 Kč a za těkavé organické látky 9800 Kč. 
Stanovují se také minimální požadavky na emisní parametry spalovacích zdrojů o příkonu do 300 kW pro účely uvádění na trh v ČR. Do konce roku 2013 budou ještě platit mírnější požadavky, od roku 2014 se ale výrazně zpřísní. Zákon zavádí povinné pravidelné kontroly kotlů na tuhá paliva v domácnostech, a to ve dvouletých intervalech. Naopak ustanovení, které dávalo úředníkům pravomoc kontrolovat, čím konkrétně lidé doma topí, se nakonec do zákona nedostalo. Od roku 2022 již nebude možné doma provozovat kotel na tuhá paliva nižší emisní třídy než tři. Kotle emisní třídy 1 a 2 už nebudou od roku 2014 vůbec uváděny na trh.
Zákon také obsahuje ustanovení o tzv. nízkoemisních zónách, které byly do zavedeny již do předchozího zákona novelou v druhé polovině loňského roku (psali jsme zde). Nový zákon č. 201/2012 Sb. by měl celkově snižovat administrativní zátěž a omezit množství legislativních povinností. Zákon neobsahuje pravidla pro nakládání s látkami ohrožujícími ozonovou vrstvu, to by měl v budoucnu ošetřovat samostatný zákon, stejně jako tomu již v minulosti bylo do roku 2002 (zrušený zákon č. 86/1995 Sb.).

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.