Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zákon o mezinárodním právu soukromém

Dalším zákonem, který na své poslední schůzi schválil Senát, je i nový zákon o mezinárodním právu soukromém. I tato norma je součástí rekodifikace českého soukromého práva. Společně s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích nabude i zákon o mezinárodním právu soukromém účinnosti 1. 1. 2014.

Zákon o mezinárodním právu soukromém má nahradit dosavadní téměř šedesát let starý zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním. Nový zákon definuje pravidla pro všechny spory, do kterých zasahuje přeshraniční prvek. Zákon určuje, podle práva kterého státu se spor bude posuzovat, a které soudy v něm budou rozhodovat. Nově se bude více přihlížet k místu obvyklého pobytu cizince, než k jeho státní příslušnosti. Kromě postavení cizince u českých soudů upravuje zákon i poskytování právní pomoci ve styku s cizinou a uznávání a výkon rozhodnutí cizích soudů. Řeší také podmínky pro právní zastupování a v této souvislosti i otázku uznávání kvalifikací, kterou současný zákon neřeší.
Nový předpis také jasně stanoví přednost mezinárodních smluv a přímo použitelných předpisů EU.
Zákon mimo jiné zakotví i významnou výhradu veřejného pořádku, která ve výjimečných případech umožní odmítnout ustanovení zahraničních zákonů, rozhodnutí či rozhodčích nálezů, pokud by se v ČR příčily veřejnému pořádku.

Související články:
Nový občanský zákoník bude platit od roku 2014
Zákon o obchodních korporacích

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.