Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Platné změny v zákoně o veřejných zakázkách

Zatímco velká a mediálně často diskutovaná novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ještě schválena nebyla, dvě drobné novely, které zákon o veřejných zakázkách měnily pouze jako související, už v platnost vstoupily. Obě změny se týkají základních kvalifikačních předpokladů dodavatele a Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže k nim vydalo společné stanovisko.

První výše zmíněnou novelou je zákon č. 420/2011 Sb. Jde o souhrnnou novelu, kterou se mění téměř 50 zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (psali jsme zde). Novela doplňuje do § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, novou povinnost dodavatele předložit v rámci prokazování základních kvalifikačních předpokladů výpis z evidence Rejstříku trestů i pro právnické osoby. Novela nabyla účinnosti 1. ledna 2012.
Druhá novela č. 1/2012 Sb., kterou se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, novelizuje zákon o veřejných zakázkách svým čl. IV k datu 5. 1. 2012 (psali jsme zde). I tato novela doplňuje nový kvalifikační předpoklad do § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. V tomto případě jde o povinnost předložit čestné prohlášení, že dodavateli nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce.
Bohužel ani jedna z těchto novelizací neobsahovala přechodné ustanovení pro výběrová řízení zahájená přede dnem jejich účinnosti. Z toho by vyplývalo, že od 1. ledna 2012, resp. od 5. ledna 2012, je nové kvalifikační předpoklady nutné doplnit i v řízeních již zahájených. 9. ledna 2012 ale Úřad pro ochranu hospodářské soutěže společně s Ministerstvem pro místní rozvoj zveřejnil společné stanovisko, kterým jednoznačně říká, že nové kvalifikační předpoklady se v probíhajících řízeních neprokazují.

Výňatek ze společného stanoviska MMR ČR a ÚOHS:
"V souladu se základními zásadami, kterými je vázán náš právní řád, se výše uvedené povinnosti vztahují pouze na zadávací řízení, která byla zahájena po nabytí účinnosti předmětných novel zákona. Nelze tedy ukládat zadavatelům a dodavatelům nové povinnosti v těch zadávacích řízeních, která byla zahájena před účinností novely. To by porušovalo zejména principy právní jistoty a zákazu retroaktivity. Na probíhající řízení se až do jeho ukončení zásadně vztahuje právní předpis ve znění účinném k datu zahájení řízení."

Stanovisko také podrobně upravuje zapisování nových kvalifikačních předpokladů do seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
V Poslanecké sněmovně je nyní na program další schůze, která začne 31. ledna 2012, zařazeno opakované projednávání rozsáhlé novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. O této novele jsme psali v samostatném článku ještě před jejím postoupením Senátu. Senátoři ale návrh zákona, který by měl platit od 1. dubna letošního roku, neschválili a vrátili ho Sněmovně s pozměňovacími návrhy.

Související články:
Nové sankce za nelegální zaměstnávání cizinců
Trestní odpovědnost právnických osob
Novela zákona o veřejných zakázkách

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.