Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změna termínů pro placení daní, sociálního a zdravotního pojištění

V souvislosti s přijetím zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, se mění i zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, a zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

O nejpodstatnějších změnách, které přináší nový zákon o platebním styku, informujeme v samostatném článku. K zákonu byl ale vydán ještě "doprovodný" zákon č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku. Dnes vás chceme upozornit na změny týkající se placení daní a pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
Placení daní
Pro všechny daňové poplatníky, kteří platí daně bezhotovostním převodem nebo platbou prostřednictvím České pošty, dochází od 1. 11. 2009 ke změně dne zaplacení. Novela zákona o správě daní a poplatků totiž nově upravuje „den platby“, tedy den, kdy je daň pokládána za zaplacenou. Doposud se za den platby považoval den, kdy byly peníze odepsány z účtu plátce. Od listopadu však tímto dnem bude den, kdy je platba připsána na účet finančního úřadu. To znamená, že pro řádné zaplacení daní je třeba počítat i s časem, který budou peněžní ústavy potřebovat na převedení příslušné částky. Změna se týká všech druhů daní.
Placení pojistného
I u placení pojistného už nebude rozhodující den odeslání, ale den, v němž přijdou peníze na konto příslušné správy sociálního zabezpečení nebo zdravotní pojišťovny. Tedy v podstatě stejná změna jako u daní, jen s tím rozdílem, že jak pro případ pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, tak pro případ pojištění na sociální zabezpečení, budou tyto změny platit až od 1. 1. 2010.
Novela navíc sjednocuje lhůty pro odvod pojištění. Od ledna příštího roku se tedy i zdravotní pojištění za zaměstnance bude odvádět v termínu od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce, stejně jako pojistné na sociální zabezpečení. Nyní se podle zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění odvádí pojistné nejpozději v den, na který je zaměstnavatelem stanovena výplata mezd, a není-li takový den stanoven, pak je pojistné splatné nejpozději do osmi dnů po uplynutí kalendářního měsíce, za nějž se odvádí.

Jedinou výhodou oproti komerčnímu bankovnímu styku zůstává pro všechny výše zmíněné platby fakt, že připadne-li poslední den lhůty pro zaplacení daně na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.
U platby v hotovosti na pokladnách finančních úřadů, příslušné okresní správy sociálního zabezpečení nebo příslušné zdravotní pojišťovny se nic nemění a dnem platby zůstává den převzetí hotovosti.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.