Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Koeficienty k dani z nemovitostí

Česká daňová správa zveřejnila přehled koeficientů k dani z nemovitostí platných k 1. 1. 2013. Pět tabulek tvoří celostátní přehled zákonných koeficientů, v šesté tabulce lze najít místní koeficient.

V první tabulce jsou koeficienty pro stanovení daně ze stavebních pozemků podle § 6 odst. 4 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí. Koeficient je uveden přímo v zákoně a je odstupňován podle velikosti obce od hodnoty 1,0 do hodnoty 4,5. Obec ale může vyhláškou tento koeficient upravit, a to buď o jeden stupeň směrem nahoru, nebo až o tři stupně směrem dolů. Nejvyšší koeficient 4,5, který platí pro Prahu, lze zvýšit na hodnotu 5,0, což Magistrát hlavního města využil.
V tabulce je uveden záznam pouze u obcí, které vyhlásili hodnotu koeficientu odlišnou od § 6 odst. 4 zákona. Tabulku najdete na webových stránkách Finanční správy pod označením "DNE koef. 6/4 pro pozemky".

V druhé a třetí tabulce jsou uvedeny hodnoty koeficientů pro byty, nebytové prostory, obytné domy a stavby tvořící jejich příslušenství. Tyto koeficienty jsou uvedeny v § 11 odst. 3 písmeno a) zákona o dani z nemovitostí. Stejně jako koeficienty pro stavební pozemky jsou odstupňovány podle velikosti obce, která je může ještě upravit. V tabulkách jsou opět uvedeny pouze obce, které vyhlásily koeficient odlišný od základní hodnoty uvedené v zákoně. Tabulky najdete pod označením "DNE koef. dle §11/3a" a "DNE koef. dle §11/3a pro jednotky".

Ve čtvrté tabulce je uveden seznam staveb a rodinných domů sloužících individuální rekreaci, které se nacházejí v národních parcích a v zónách I. chráněných krajinných oblastí. Pro uvedené stavby a jejich příslušenství platí podle § 11 odst. 4 zákona koeficient, který je vždy v hodnotě 2,0. Tabulka je na webu Finanční správy označena jako "DNE koef. dle §11/4 pro stavby".

Pátá tabulka je seznamem obcí, které podle § 11 odst. 3 písmeno b) zákona o dani z nemovitostí uplatnily koeficient 1,5 na rekreační domy, garáže a stavby či jednotky sloužící pro podnikatelskou činnost. Tabulka je označena jako "DNE koeficient 1.5 dle par. 11/3b"

V poslední tabulce jsou záznamy obcí, které stanovily pro nemovitosti na svém území místní koeficient podle § 12 zákona o dani z nemovitostí. Hodnota koeficientu může být 2, 3, 4 nebo 5. Místní koeficient se nevztahuje ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty. Tabulka má název "Místní koeficienty podle § 12 ZDNE na rok 2013".

Tabulky jsou rozděleny do částí podle toho, zda je koeficient stanoven pro celou obec, pro konkrétní katastrální území nebo jen pro výčet nemovitostí. Jak jsme již uvedli výše, všechny tabulky najdete na webových stránkách Ministerstva financí v sektoru F. Finanční správa, vzhledem k jejich nepřehlednosti ale někdy bývá jednodušší zjistit si hodnoty koeficientů na příslušném finančním úřadě.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.