Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Skončila 11. schůze Senátu

Přinášíme stručný přehled hlavních bodů dvoudenního zasedání horní komory Parlamentu. V průběhu 11. schůze se rozpadl senátorský klub KDU-ČSL, protože tři ze sedmi stávajících členů přešli k TOP 09 a senátorský klub musí mít nejméně pět členů. K dalšímu jednání se senátoři sejdou pravděpodobně až v listopadu.

Schválené zákony:
I přes nesouhlas části ODS Senát schválil novelu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Ta přiznává obcím a občanským sdružením právo obrátit se na správní soud, pokud se domnívají, že došlo k porušení zákona při řízení o posuzování vlivů plánované stavby na životní prostředí (tzv. procesu EIA). Žalobu mohou podat stavebním záměrem dotčené obce, občanská sdružení nebo společnosti, jejichž předmětem činnosti je ochrana životního prostředí, veřejného zdraví nebo kulturních památek. Podmínkou je, že předtím v řízení řádně pošlou písemné vyjádření k projednávané dokumentaci nebo posudku. Žaloby ale nebudou mít odkladný účinek. Novela prošla Sněmovnou ve zrychleném řízení kvůli chystané žalobě Evropské komise na ČR. Nyní již chybí pouze podpis prezidenta.

Novelu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, kterou se odkládají státní maturity, Senát schválil. O odkladu státních maturit jsme psali v samostatném článku.

Také novela zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, byla Senátem schválena. Novela, kterou navrhlo Ministerstvo financí, má donutit cestovní kanceláře uvádět úplnou cenu zájezdu včetně transferů, povinného pojištění a poplatků za vyřízení víza. Výjimku tvoří letecké zájezdy, neboť palivové příplatky či letištní taxy se mohou měnit i těsně před odletem. Návrh zákona také zvyšuje horní hranici pokut z dosavadního jednoho na deset milionů korun, a to nejen v oblasti cestovního ruchu, zpřísňuje kontroly cen tepla a zakazuje zneužití významnějšího hospodářského postavení k neoprávněnému majetkovému prospěchu.

Novelu zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, senátoři také schválili. Touto novelou Česká republika uplatní výjimku z evropského nařízení č. 1371/2007/ES, o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě, která rozšiřuje práva cestujících na železnici. Schválená novela sice například ukládá dopravci povinnost uhradit cestujícímu odškodnění za zpoždění vlaku, ale zároveň je do textu zapracován odklad platnosti minimálně o pět let. Nařízení Evropského parlamentu tuto výjimku umožňuje a využilo jí už několik evropských zemí. Výjimka se ale týká pouze vlakových dopravců, autobusoví dopravci tak odškodnění začnou vyplácet od roku 2010.

Novela zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, má za cíl implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady, konkrétně č. 2007/2/ES, o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE). Vymezuje Ministerstvu životního prostředí podmínky pro provozování Geoportálu Inspire, který zpřístupní prostorová data z oblasti ochrany přírody, např. chráněných území.

Schválením vládní novely zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), umožnil Senát snadnější budování podzemních staveb. Ke stavbě železničních a silničních tunelů už nebude potřeba souhlas majitelů pozemků na povrchu nad budovanou stavbou. Podmínkou ovšem je, aby šlo o tzv. veřejně prospěšné stavby podle stavebního zákona, tedy infrastrukturní stavby.

Návrhem zákona o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009 se Senát zabývat nebude. Toto rozhodnutí má ve svém konečném důsledku stejný význam jako schválení. Senát tedy umožnil vydání dluhopisů za 7 miliard Kč na krytí povodňových škod. 

Vrácené zákony:
Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, Senát vrátil Sněmovně. Zákon měl zavést rejstřík firem, které budou mít zákaz plnit veřejnou zakázku, pokud o sobě poskytovaly nepravdivé údaje. Senát doporučil v novele zákona upravit pasáž o úhradě nákladů na řízení. Část návrhu, kterou se zvyšuje počet místopředsedů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dvou na tři, ponechal beze změny.

Návrh zákona o urychlení výstavby dopravní a technické infrastruktury vrátil Senát Sněmovně s pozměňovacími návrhy. Senátoři odmítli stavbu energetických sítí ve veřejném zájmu, protože novela prý v některých bodech byla v rozporu s Ústavou a listinou základních práv. V zákoně ponechali pouze usnadnění stavby silnic či dálnic, výkup pozemků za tržní cenu a případné vypovězení nájemní smlouvy za náhradu. Zákon měl původně sloužit k urychlení výstavby rychlostní komunikace R35. Poslanci ale při projednávání nahradili tento termín obecným termínem "dopravní a technická infrastruktura", čímž by se vztahoval nejen na všechny silnice a dálnice, ale i na plynovody, ropovody nebo třeba vedení elektřiny. Již při závěrečném hlasování ve Sněmovně proti zákonu ostře vystoupil bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík s tím, že je zákon protiústavní a že doufá, že ho Senát v konečné podobě neschválí.

Senátní návrhy:
Senátorský návrh novely zákona č. 361/2000 sb., o provozu na pozemních komunikacích, který měl zmírnit "nepřiměřeně tvrdý" český systém zvýšením počtu trestných bodů pro řidiče z 12 na 18, byl odložen do konce ledna příštího roku. Ministr dopravy Gustáv Slamečka se proti zvýšení hranice trestných bodů postavil již dříve.

Prvním čtením prošla senátorská novela zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Nyní byla přikázána k projednání senátnímu hospodářskému výboru. Novela prodlužuje termíny pro investice do modernizace výroby elektřiny, které jsou podmínkou pro získání bezplatných povolenek. Umožní tím výrobcům elektřiny a tepla získat bezplatné povolenky i po roce 2013.

O návrhu na zrušení koncesionářských poplatků bude Senát rozhodovat až příští měsíc. O odklad požádal sám autor předlohy senátor Richard Svoboda z ODS. Chce totiž pro svůj návrh získat souhlas hospodářského výboru. Zákon navrhoval zrušení televizních koncesionářských poplatků od 1. 1. 2012. Peníze do veřejnoprávní televize by pak měly jít přímo ze státního rozpočtu. Autoři návrhu argumentují neefektivností současného systému, např. vysokými poplatky České poště.

Senátní návrh zákona senátora Jiřího Lišky, kterým se mění zákon č. 42/1992Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, byl schválen a nyní ho dostane k projednání Sněmovna a vyjádří se k němu vláda. Novela prodlužuje z 10 na 15 let lhůtu pro vypořádání majetkových podílů v předlistopadových zemědělských družstvech. Promlčecí lhůta, ve které mohli oprávnění vlastníci požádat o vydání svého majetku, měla vypršet v roce 1999, ale byla prodloužena o deset let, tedy do letošního roku. Podobný vládní návrh na prodloužení končící lhůty leží ve Sněmovně již přes rok.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.