Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o rozhodčím řízení

Dne 1. dubna 2012 nabyla účinnosti novela č. 19/2012 Sb., kterou se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Předpis především omezuje zneužívání rozhodčích doložek v neprospěch spotřebitele.

Novelu zákona  č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, schvalovala Poslanecká sněmovna dvakrát. Loni v prosinci poslanci přehlasovali Senát, který předlohu Sněmovně vrátil s pozměňovacím návrhem. Ten obsahoval požadavek, aby rozhodce jako podmínku výkonu své funkce musel složit odbornou zkoušku. Sněmovna ale setrvala na původním návrhu. Novela přispívá k transparentnějším rozhodčím řízením a v praxi by měla ochraňovat především běžné spotřebitele. Podle ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila (ODS) byla dosavadní právní úprava nevyhovující právě pro nedostatečnou ochranu slabší strany, tedy např. spotřebitelů podepisujících úvěrové smlouvy.
Asi nejvýraznější změnou, kterou novela č. 19/2012 Sb. přináší, je povinnost podepsat rozhodčí doložku na samostatném listu papíru. Tím budou vyloučeny případy, kdy lidé podepsali doložku nevědomky, např. jako součást smlouvy a mnohdy ještě záměrně psanou drobným písmem, a vzdali se tak možnosti soudního řízení. Ve smlouvě bude jasně stanoveno, jak bude určena osoba rozhodce. Spotřebitelé se také nově budou moci v případě pochybností obrátit na soud a zažádat o přezkum rozhodčího nálezu.
Mění se také požadavky na osoby rozhodců. Dosud totiž tuto činnost mohl vykonávat prakticky kdokoli. Nově musí zájemci o práci rozhodce splnit přísné kvalifikační předpoklady, například musí mít vysokoškolské vzdělání v oboru právo a čistý trestní rejstřík. Rozhodci musí být také nově povinně zapsaní v seznamu rozhodců, který bude spravovat Ministerstvo spravedlnosti.
Rozhodce bude podle novely vyloučen z projednávání a rozhodnutí věci v případě, že bude pochybnost o jeho nepodjatosti. Při rozhodování sporů ze spotřebitelských smluv bude rozhodce povinen před zahájením projednávání věci stranám sdělit, zda se v posledních 3 letech podílel na vydání rozhodčího nálezu ve sporu, jehož účastníkem byla či je některá ze stran.
Podle přechodných ustanovení k novele se rozhodčí řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti novely, včetně řízení v případě sporů ze spotřebitelských smluv, dokončí podle dosavadních právních předpisů. Platnost rozhodčí smlouvy se však posuzuje podle zákona č. 216/1994 Sb., ve znění účinném v době uzavření rozhodčí smlouvy.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.