Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Prezident podepsal novelu školského zákona

Jedním z pěti zákonů, které prezident dnes podepsal, je novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, tzv. školského zákona. Cílem novely je především snížení administrativní zátěže školských zařízení. Zákon také snižuje počet přihlášek, které si mohou podat uchazeči o studium na střední škole, ze současných tří na dvě a zavádí šestileté funkční období pro ředitele škol.

Původně vládní návrh novely školského zákona procházel Poslaneckou sněmovnou nadvakrát. Senát ho totiž poslancům vrátil s pozměňovacími návrhy, které ale Sněmovna při opakovaném projednávání odmítla jako nadbytečné. Definitivně byl zákon schválen 20. prosince 2011, prezident ho podepsal dnes, tedy 27. prosince 2011, a platit začne od 1. ledna 2012. Přinášíme vám stručný přehled nejvýraznějších změn, které obsahuje novela školského zákona:
 • Zavedení šestiletého funkčního období pro ředitele škol, na závěr tohoto období bude moci zřizovatel rozhodnout o vypsání konkurzu.
 • Na návrh České školní inspekce nebo školské rady bude muset být výběrové řízení vypsáno povinně.
 • Současní ředitelé skončí ve funkci k 31. červenci roku 2012, 2013 nebo 2014, podle toho, jak dlouho již školu vedou.
 • Dosažení 65 let již nebude důvodem pro odvolání ředitele.
 • Uchazeči o středoškolské studium budou moci nově podat pouze dvě přihlášky.
 • Termín pro odevzdání zápisového lístku při přijetí na střední školu se prodlužuje z pěti dnů na deset.
 • Dotace z EU se budou započítávat do příjmů škol.
 • Dosud samostatně zpracovávané každoroční vlastní hodnocení školy bude nově součástí výroční zprávy.
 • Školy již nebudou muset povinně vystavovat žákovi v posledním roce studia výstupní hodnocení.
 • Odborné školy budou mít možnost rozšířit výuku až na 40 hodin týdně, odborná praxe tak bude odpovídat běžné pracovní době.
 • Střední odborné školy budou mít možnost vydávat souběžně s maturitním vysvědčením i samostatný výuční list.
 • Zahraniční školy, které v ČR vyučují podle zahraničních vzdělávacích programů, budou muset mít zvláštní povolení ministerstva a žáci budou muset absolvovat zkoušky z vybraných předmětů ve školách zapsaných do českého rejstříku škol.
 • Při žádosti o odklad školní docházky bude možné nahradit doporučení odborného lékaře doporučením klinického psychologa.
 • Jasnější definice firemních mateřských školek, ty půjde nově zřídit i jako odloučené pracoviště jiné školky.
 • Ve firemních školkách budou moci zřizovatelé ovlivňovat výběr dětí.
 • Mateřské školy budou moci přijmout více dětí, pokud některé z nich budou zařízení navštěvovat jen na část provozní doby.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.