Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Kdy mohou celní orgány v EU zadržet padělky?

Soudní dvůr Evropské unie vydal dne 1. prosince 2011 v Lucemburku rozsudek, který upřesňuje, za jakých podmínek mohou celní orgány členských států zadržet zboží pocházející ze třetích států, které vykazuje znaky napodobeniny nebo kopie výrobku chráněného v Unii právy duševního vlastnictví. Rozhodnutí soudního je závazné pro ostatní vnitrostátní soudy, které případně budou projednávat podobný problém.

Evropský soudní dvůr se zabýval dvěma staršími případy, kdy velké společnosti (Philips, Nokia) vlastnící výhradní práva v oblasti duševního vlastnictví pojaly podezření, že zboží z Číny, které se nacházelo v režimu tranzitu, je nedovolenou napodobeninou, a požadovaly jeho zadržení. Soudní dvůr byl postaven před otázku, zda zboží pocházející ze třetího státu, nacházející se v režimu tranzitu nebo uskladněné v celním skladu na území Unie, může být kvalifikováno jako padělek nebo nedovolená napodobenina ve smyslu unijního práva pouze na základě toho, že vstoupilo na celní území Unie, aniž tam bylo uvedeno na trh.
Soud dospěl k závěru, že samotné propuštění zboží, které se jeví jako padělek nebo nedovolená napodobenina, do režimu s podmíněným osvobozením od cla ještě automaticky neznamená porušení práv duševního vlastnictví platných v Unii. K porušení těchto práv dojde až v okamžiku, kdy se stane předmětem obchodního úkonu směřujícího vůči spotřebitelům v Unii, jako je prodej, nabídka prodeje nebo reklama. V případě prokázání úmyslu prodeje v EU jsou práva duševního vlastnictví porušována dokonce již před vstupem zboží na území Unie. Celní orgány také mohou zboží napodobující nebo kopírující výrobek chráněný v Unii právem duševního vlastnictví zadržet, pokud mají indicie, že některý či některé z hospodářských subjektů zapojených do výroby, odeslání nebo distribuce zboží, ačkoliv ještě nezačal toto zboží směrovat ke spotřebitelům v Unii, tak hodlá učinit, nebo skrývá své podnikatelské záměry. Takovou indicií může být např. reklama určená spotřebitelům v EU nebo korespondence dokazující, že zboží je určeno pro trh EU. Pokud ale není po přezkumu věci prokázáno, že zboží je skutečně určeno k prodeji v Unii, má Soudní dvůr za to, že ho nelze kvalifikovat jako padělky a nedovolené napodobeniny.

Stručný závěr Evropského soudního dvora tedy zní: Pokud je zboží v Unii uskladněno v celním skladu nebo v režimu tranzitu, lze je kvalifikovat jako „padělky“ nebo „nedovolené napodobeniny“, je-li prokázáno, že je určeno k prodeji v Unii.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.