Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

EU: Právo na informace v trestním řízení

Minulý týden vstoupila v platnost Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2012/13/EU, o právu na informace v trestním řízení. Nová směrnice má přispět k ochraně práva na spravedlivý proces tím, že zajistí, aby byl každý jasně a neprodleně informován o svých právech v jazyce, kterému rozumí. Směrnice vstoupila v platnost 21. června 2012 a jednotlivé členské státy musí své právní a správní předpisy uvést do souladu s touto směrnicí nejpozději do 2. června 2014.

Směrnice č. 2012/13/EU ukládá policii a státním zástupcům povinnost poskytnout podezřelým informace o jejich právech. Po zatčení obdrží každá osoba maximálně srozumitelné písemné poučení o právech. O "Poučení" nebude třeba žádat, bude podezřelým předáno automaticky. Bude-li třeba, bude text přeložen do příslušného jazyka. Komise předem navrhla vzorové znění "Poučení" v 22 úředních jazycích EU, jeho text je přílohou směrnice. Členské státy mohou sice text případně modifikovat, využitím vzoru se ale sníží náklady na překlady.
Písemné poučení o právech bude obsahovat např. informace o právu nevypovídat, právu na obhájce, právu na seznámení s obviněním či právu informovat o svém zatčení nebo zadržení další osobu. Celý vzorový text "Poučení" najdete v příloze směrnice o právu na informace v trestním řízení.
Právo na spravedlivý proces a právo na obhajobu je stanoveno v článcích 47 a 48 Listiny základních práv EU a také v článku 6 Evropské úmluvy o lidských právech.
 
Listina základních práv Evropské unie - HLAVA VI - SOUDNICTVÍ 

Článek 47
Právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces

Každý, jehož práva a svobody zaručené právem Unie byly porušeny, má za podmínek stanovených tímto článkem právo na účinné prostředky nápravy před soudem.
Každý má právo, aby jeho věc byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem, předem zřízeným zákonem. Každému musí být umožněno poradit se, být obhajován a být zastupován.
Bezplatná právní pomoc je poskytnuta všem, kdo nemají dostatečné prostředky, pokud je to nezbytné k zajištění účinného přístupu ke spravedlnosti.

Článek 48
Presumpce neviny a právo na obhajobu

1. Každý obviněný se považuje za nevinného, dokud jeho vina nebyla prokázána zákonným způsobem.
2. Každému obviněnému je zaručeno respektování práv na obhajobu.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.