Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Co přinese nový občanský zákoník

V roce 2014 přestane po padesáti letech platit stávající občanský zákoník. Návrh nového zákoníku schválila minulý týden Poslanecká sněmovna a nyní ho bude projednávat Senát (psali jsme zde). Nový občanský zákoník je součástí komplexní rekodifikace českého soukromého práva. Při druhém čtení v Poslanecké sněmovně bylo k původnímu návrhu načteno přes šedesát stran pozměňovacích návrhů, z nichž ale až na výjimky většina neprošla třetím čtením. Ve stručných bodech uvádíme nejvýznamnější změny, které nový občanský kodex od roku 2014 přinese.

 • Bude posílena definice osobnostních práv a sankcí za jejich narušení (např. zveřejňování fotografií), a to zejména v případech, kdy se ho dopustí hromadné sdělovací prostředky.
 • Bude posílena výchovná role rodičů, kteří budou mít právo usměrňovat dítě za pomoci přiměřených výchovných opatření.
 • Živé zvíře již nebude definováno jako věc, ale bude mít zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor.
 • Popřít otcovství dětí narozených v manželství bude možné do šesti let od narození dítěte.
 • Děti nebude možné umístit do dětských domovů na dobu neurčitou, ale maximálně na tři roky, poté rozhodne soud.
 • Posiluje se vůle zůstavitele při úpravě dědictví, umírající bude moci o dědictví rozhodnout bez notáře pouze před svědky.
 • V případě pořízení více závětí, které si budou odporovat, musí být v závěti přesný den, měsíc a rok, kdy byla sepsána, jinak nebude platná.
 • Nebude možné osobu zcela zbavit svéprávnosti a u osob omezených ve svéprávnosti bude kladen větší důraz na jejich přání.
 • Bude znovu zaveden „výminek“, před převodem domu na děti, si bude moci člověk pojistit, aby ho v něm nechaly dál bydlet.
 • Když někdo přijde krádeží nebo jiným cizím zaviněním o „věc zvláštní obliby“, např. o jedinou fotografii zemřelých rodičů, bude mít nárok na zvláštní odškodnění.
 • Osobnostní práva budou postavena nad úpravu majetkových vztahů.
 • Manžel/ka bude moci zabránit podnikání svého partnera, např. riskantním investicím ze společného majetku.
 • Nájemné budou moci majitelé zvyšovat jednou za rok a maximálně do výše, která nepřekročí 20 % za tři roky, pouze v případě že se zvýší hodnota bytu nebo domu bude možné nájem zvýšit o 10 %.
 • Byt, pole, les či auto už nebude nutné si pronajmout písemně, postačí ústní smlouva.
 • Cestovní kanceláře budou nahrazovat škodu v případě "narušení dovolené", nikoliv újmu za "ztrátu radosti z dovolené" jako nyní.
 • Bude upřednostněna náhrada škody uvedením do předešlého stavu oproti náhradě v penězích.
 • Veřejně prospěšné společnosti už nebudou muset podle zákona většinu svých získaných peněz vynakládat na činnost pro obecné blaho, pouze by měly své jmění hospodárně využívat k veřejně prospěšnému účelu.
 • Zjednoduší se úprava založení spolků.
 • Akciové společnosti už nebudou muset mít dozorčí radu, ale pouze správní radu.
 • Jedna špatně sepsaná část smlouvy už nebude automaticky znamenat neplatnost celého kontraktu.
 • Stavba bude součástí pozemku podle klasické starořímské zásady superficies solo cedit.
 • Vodovody, kanalizace či elektrické vedení nebudou součástí pozemku, přes nějž vedou.
 • Do občanského zákoníku budou zařazeny i ty smlouvy, které jsou nyní v jiných předpisech, např. pojistná smlouva.
 • Bude posílena právní jistota osob jednajících v dobré víře, např. při koupi kradeného auta zůstane auto novému majiteli, který nevěděl, že je kradené a jednal tak v dobré víře.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.