Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nový občanský zákoník

Koncem března vyšel ve Sbírce zákonů ČR pod číslem 89/2012 Sb. nový občanský zákoník. Nový zákon je součástí komplexní rekodifikace soukromého práva a rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti na něm pracovala více než 11 let. Nový občanský kodex začne platit od roku 2014 a dá se předpokládat, že v průběhu dvouleté legisvakanční lhůty ještě dojde k jeho úpravám.

Současný zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, byl přijat téměř před půl stoletím a od té doby byl mnohokrát novelizován. Postupně přibývaly další zákony řešící oblasti, které v původním občanském zákoníku nebyly obsaženy. V průběhu let se tak občanskoprávní vztahy roztříštily do mnoha předpisů. Nový občanský zákoník má tento nedostatek odstranit a vše shrnout do jediného předpisu. Díky tomu má občanský zákoník přes tři tisíce paragrafů. Tímto novým zákonem se také české právo sjednotí se standardy soukromého práva v Evropě. Dlouhý zákon je tematicky rozdělen do pěti částí.
Obecná část obsahuje pojmy, terminologii a definici právního postavení člověka jako jednotlivce. Část druhá nazvaná Rodinné právo nahrazuje současný zákon o rodině a zabývá se manželstvím, vztahy mezi rodiči a dětmi i dalšími vztahy mezi příbuznými. Část třetí upravuje Absolutní majetková práva, definuje tedy pojmy jako vlastnictví, práva k cizím věcem, správa cizího majetku nebo dědické právo. Čtvrtá nejrozsáhlejší část nového občanského zákoníku nazvaná Relativní majetková práva obsahuje nejrůznější druhy smluv a řeší vznik, obsah, zajištění a zánik závazků. V poslední páté části jsou Ustanovení společná, přechodná a závěrečná, ve kterých je popsán přechod na tuto novou právní úpravu. V předposledním paragrafu je dlouhý seznam rušených předpisů. Zákon č. 89/2012 Sb., který od 1. ledna 2014 nahradí stávající zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ruší také přes 230 dalších právních předpisů. Z významných zákonů ruší například:
- zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů,
- zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
- zákon č. 94/1963 Sb., o rodině,
- zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,
- zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku,
- zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech,
- zákon č. 37/2004  Sb., o pojistné smlouvě.

O nejvýznamnějších změnách, které nový občanský kodex přinese, jsme psali v tomto samostatném článku.
Kromě občanského zákoníku vyšel koncem března ve Sbírce zákonů i nový zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, který nahrazuje obchodní zákoník (psali jsme zde), a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém (psali jsme zde).

Související články:
Co přinese nový občanský zákoník

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.