Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o veřejných zakázkách

Od 1. dubna 2012 nabývá účinnost rozsáhlá novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, která vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 55/2012 Sb. Důležitou změnou je zejména snížení limitů pro veřejné zakázky, které jsou určující pro stanovení povinnosti zadavatele postupovat podle tohoto zákona. Nově se zavádí institut významné veřejné zakázky, zcela se ruší možnost vybírat zájemce o veřejné zakázky losem.

Hlavním důvodem předložení novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, je podle předkladatelů boj proti korupci. Novelou se také do českého práva transponují změny evropských směrnic č. 2004/18/ES a č. 2004/17/ES, které se týkají zadávání veřejných zakázek. Předpis měl poměrně komplikovaný průběh projednávání v obou komorách Parlamentu. Senát navrhoval, aby svoji vlastnickou strukturu i strukturu všech svých subdodavatelů museli rozkrývat všichni vítězové tendrů. Nakonec však zvítězila sněmovní verze návrhu, kdy vlastnickou strukturu nemusí zveřejnit sektoroví zadavatelé.

Změny zákona v bodech:
 • Limit pro podlimitní veřejné zakázky se snižuje na 1 milion korun bez DPH v případě veřejných zakázek na dodávky a služby. (§ 12)
 • Limit veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce se snižuje na 3 miliony korun bez DPH. (§ 12)
 • Od roku 2014 se sníží limit na všechny veřejné zakázky na jednotnou hranici 1 milion korun. (§ 12)
 • Vítězná firma musí předložit zadavateli v zákonem stanovené lhůtě seznam subdodavatelů, kterým uhradila více než 10 % procent z celkové ceny zakázky. U zakázek, které přesahují 300 milionů korun, budou muset být zveřejněni i subdodavatelé, kteří zajistili 5 % procent z celkové ceny zakázky. Povinnost zveřejňovat své subdodavatele nebudou mít sektoroví zadavatelé, mezi které patří velké energetické, teplárenské a vodárenské firmy.
 • Všechny zakázky bude muset veřejný zadavatel oznámit jeden měsíc před zahájením zadávacího řízení, součástí předběžného oznámení bude muset být i odůvodnění účelnosti zakázky. (§ 86)
 • Nově se zavádí institut významné veřejné zakázky, u kterých bude přísnější režim zpracování. Na úrovni státu bude tyto zakázky schvalovat vláda, na úrovni samospráv zastupitelstvo. V případě státu se bude jednat o veřejné zakázky dosahující předpokládané hodnoty nejméně 300 milionů korun, v případě samospráv 50 milionů korun. (§ 16a)
 • Působnost zákona se rozšiřuje na více subjektů, a to prostřednictvím úpravy definice dotovaného zadavatele. Za zadavatele bude nově považován každý, kdo obdrží více než 50 % prostředků na zakázku z veřejných zdrojů. (§ 2)
 • Zavádí se pojem osoba se zvláštní způsobilostí. Tato osoba bude zaměstnancem veřejného zadavatele s povinností absolvovat vzdělávací program Ministerstva pro místní rozvoj, která se bude vyjadřovat k zadávací dokumentaci a rovněž se stane povinným členem hodnotících komisí. (§ 17)
 • Zpřísňují se podmínky pro zadávání zakázek na stavební práce. Ministerstvo pro místní rozvoj bude vyhláškou stanovovat u zakázek na stavební práce podrobnosti zadávací dokumentace, podrobnosti soupisu stavebních prací a obchodní podmínky.
 • Zadavatel nebude po uchazečích požadovat certifikáty řízení jakosti.
 • Zadavatelé veřejných zakázek už nebudou moci omezovat počet uchazečů losováním.
 • Ruší se také omezení v podobě ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dodavatele, nově bude stačit čestné prohlášení dodavatele o jeho ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. (§ 50)
 • Zadavatelé budou mít nově povinnost uchovávat dokumentaci o veřejných zakázkách po dobu deseti let od uzavření smlouvy, v současné době je musí uchovávat 5 let. (§ 155)
 • Novela zavádí seznam hodnotitelů veřejných zakázek, který povede Ministerstvo pro místní rozvoj. (§ 74a)
 • Návrh nově definuje profil zadavatele jako vlastní elektronický nástroj k uveřejňování informací o svých veřejných zakázkách, který umožňuje dálkový přístup a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek. (§ 17)
 • Zadavatel bude mít také nově povinnost zrušit zadávací řízení, pokud obdržel pouze jednu nabídku nebo po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka. (§ 84)

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.