Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Konec služebních bytů

Jednou ze změn, které přináší novela občanského zákoníku č. 132/2011 Sb., je také zrušení institutu služebních bytů. Nová právní úprava platná po novelizaci, tedy po 1. listopadu 2011, již s institutem služebních bytů nepočítá a nadále jej neupravuje. Obdobné nájemní vztahy ale mohou do budoucna být realizovány v rámci nájmu bytu na dobu výkonu určité práce.

Pojem služební byt byl dosud upraven zákonem č. 102/1992 Sb., a to na základě ustanovení § 685 odstavce 4 občanského zákoníku. V § 7 a § 8 zákona č. 102/1992 Sb. byly služební byty definovány jako:
a) byty v domech a jiných objektech určené pro ubytování osob, které mají v těchto bytech bydlet ze služebních důvodů proto, že by jinak byl ohrožen provoz objektů nebo znemožněn výkon jejich zaměstnání,
b) byty ve vlastnictví nebo v nájmu právnických a fyzických osob, které slouží k ubytování jejich pracovníků,
c) byty ozbrojených složek.

Novela č. 132/2011 Sb. ale výše uvedené ustanovení občanského zákoníku mění a příslušnou část zákona č. 102/1992 Sb. ruší, čímž fakticky ke dni 1. 11. 2011 institut služebních bytů končí. Od tohoto data je možné uzavřít dle § 685 odst. 1 občanského zákoníku smlouvu o nájmu bytu po dobu výkonu určité práce, která ale již nemusí být vykonávána pouze pro pronajímatele. Půjde tedy o nájem vymezený časově, ale bez nutné vazby na pronajímatele. V nájemní smlouvě by měl být přesně vymezen charakter práce, způsob a místo provedení práce apod.

V § 710 občanského zákoníku je také nově upraven zánik nájmu bytu sjednaného na dobu výkonu určité práce. Pokud nájemce přestane vykonávat určité práce bez vážného důvodu, končí nájem bytu posledním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy práce přestal vykonávat. Přestane-li nájemce vykonávat určité práce, na které je vázán nájem bytu, z důvodů spočívajících v jeho věku nebo zdravotním stavu nebo z jiného vážného důvodu, skončí nájem bytu uplynutím dvou let ode dne, kdy nájemce přestal určité práce vykonávat. Řešena je i otázka bydlení pro osoby blízké po smrti nájemce. Podle § 713 občanského zákoníku má osoba blízká po smrti nájemce právo v bytě bydlet, vyzve-li ji však pronajímatel, aby byt vyklidila, musí tak učinit do tří měsíců ode dne doručení výzvy. Pokud ale ke smrti nájemce došlo v souvislosti s výkonem práce uvedené v nájemní smlouvě, má osoba blízká nárok na zajištění bytové náhrady.

Nájemní smlouvy uzavřené ke služebním bytům před 1. 11. 2011 novelou dotčeny nebudou, při uvolnění takového služebního bytu, už ale bude nová smlouva uzavřena podle nových platných ustanovení občanského zákoníku.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.