Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Trestní odpovědnost právnických osob

Poslanecká sněmovna včera v úvodu své 32. schůze přehlasovala veto prezidenta republiky k novému zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Prezident zákon Poslanecké sněmovně vrátil s tím, že trestán má být vždy konkrétní, skutečný viník. Podle prezidenta jde nový předpis proti logickému trendu odbourávat institut kolektivní viny a naopak umožní přenášet vinu na jiného či ji rozkládat na větší skupinu osob. Poslanci ale na původním návrhu zákona setrvali a zdůraznili, že tento průlomový předpis zavádí Česká republika jako jeden z posledních států v Evropě. Nový zákon by měl umožnit postih za trestné činy v případech, kdy se nepodaří určit konkrétní fyzickou osobu, která se dopustila protiprávního jednání za osobu právnickou. Vznikne také veřejně přístupný trestní rejstřík právnických osob. Zákon začne platit 1. 1. 2012.


Trestné činy
novém zákoně jsou v § 7 uvedeny trestné činy, za které budou firmy trestně odpovědné. Jde o hospodářské trestné činy, činy proti životnímu prostředí, ale také např. sexuální nátlak, legalizaci výnosů z trestné činnosti, provozování nepoctivých her a sázek, padělání peněz či neoprávněné držení jaderného materiálu. Na návrh ústavně právního výboru byl seznam rozšířen také o sjednání výhody při zadání veřejné zakázky nebo pletichy při zadání veřejné zakázky. Celkem jde o 78 trestných činů.

Trestní odpovědnost
Dosud české právo vychází ze zásady individuální trestní odpovědnosti fyzických osob a v případech, kdy se ji nepodaří prokázat, stává se, že za určité delikty není nakonec postižen nikdo. Nově bude trestně odpovědná firma, pokud trestný čin spáchá člen statutárního orgánu, osoba vykonávající řídící nebo kontrolní činnost, ale třeba i zaměstnanec při plnění pracovních úkolů. Organizace však bude odpovědná i v případě, že se konkrétního viníka dohledat nepodaří. Na rozdíl od běžného trestního stíhání nebude policie u firem dokazovat úmysl nebo nedbalost, trestní postih bude vycházet z tzv. přičitatelnosti trestných činů.

Tresty
Formy trestu jsou různé. Peněžitý trest se pohybuje v rozmezí od 1000 Kč do 2 milionů korun za den. Tuto denní sazbu soud určí s přihlédnutím k majetkovým poměrům firmy. V závislosti na délce páchání trestného činu lze pak denní sazbu násobit 20 až 730 dny.
Soud také může rozhodnout o propadnutí věci a ve zvláště závažných případech i o propadnutí celého majetku firmy. Pokud se zjistí, že činnost firmy spočívala převážně v páchání trestné činnosti, bude moci soud uložit i trest úplného zrušení firmy. V méně závažných případech budou používány tresty spočívající v zákazu různých činnosti podle typu trestného činu až na 20 let. Půjde o zákaz činnosti v oboru podnikání, zákaz účasti ve veřejných zakázkách nebo zákaz přijímání dotací.
Zvláštním typem trestu je také povinnost odsouzené firmy zajistit zveřejnění odsuzujícího rozsudku na vlastní náklady.

Rejstřík trestů
Veškeré tresty právnických osob se budou zapisovat do rejstříku trestů, který bude veřejně přístupný. Případný obchodní partner tak bude mít možnost si firmu prověřit. Lze také předpokládat, že odsouzeným společnostem se ztíží přístup například k úvěrům.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.