Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

ČR nebude dorovnávat slovenské důchody

Jak už jsme vás informovali, Poslanecká sněmovna schválila 9. září tzv. druhý pilíř důchodové reformy, jehož součástí je i souhrnná novela, kterou se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření. A právě do této novely bylo jedním z pozměňovacích návrhů vloženo ustanovení nového § 106a zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Toto ustanovení by mělo začít platit okamžitě dnem vyhlášení novely ve Sbírce zákonů, protože reaguje na rozhodnutí Soudního dvora EU, které se týká poskytování vyrovnávacího příspěvku českým občanům bydlícím v ČR a pobírajícím slovenský důchod.

Vyrovnávací příspěvek je poskytován českým občanům bydlícím v ČR, kteří pobírají slovenský důchod, protože v době rozhodné pro jeho přiznání pracovali v rámci společného federativního státu, tedy před rokem 1993, na Slovensku. Podle Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení, která byla vyhlášena pod č. 228/1993 Sb., se totiž doby zabezpečení získané přede dnem rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky považují za doby zabezpečení toho smluvního státu, na jehož území měl zaměstnavatel občana sídlo ke dni rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky. Pokud tedy český občan před rokem 1993 pracoval pro slovenského zaměstnavatele, pobírá slovenský důchod. Protože ale např. letos v březnu byl průměrný slovenský důchod 360 eur, tedy asi 8800 Kč, a český průměrný důchod činil 10511 Kč, poskytovala Česká správa sociálního zabezpečení českým penzistům, pobírajícím slovenský důchod nižší než český průměrný důchod, doplatek formou vyrovnávacího příspěvku.

Soudní dvůr EU ale dne 22. 6. 2011 rozhodl, že takové dorovnávání slovenských důchodů není možné omezovat podmínkou českého občanství a bydliště v ČR. Jedná se totiž z pohledu práva EU o nepřípustnou diskriminaci a ve jménu rovného zacházení by stejná výhoda měla být poskytnuta všem občanům EU. To by ovšem znamenalo, že všichni slovenští občané pobírající důchod za doby důchodového zabezpečení získané před 1. lednem 1993 podle československých právních předpisů by mohli požádat Českou správu sociálního zabezpečení o vyrovnávací příspěvek. ČSSZ odhadla, že by to mohlo stát 100 miliard korun ročně. Soudní dvůr EU ale poukázal na to, že diskriminační stav lze odstranit obecným zrušením poskytování vyrovnávacího příspěvku.

Ministerstvo práce a sociálních věcí proto připravilo příslušnou změnu zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Nové ustanovení § 106a bylo začleněno do souhrnné novely, která byla Poslaneckou sněmovnou schválena v rámci důchodové reformy. Tímto opatřením se tedy ruší nárok na přiznání vyrovnávacího příspěvku, zároveň ale tento návrh zajišťuje, že dorovnání slovenských důchodů přiznaná přede dnem účinnosti tohoto opatření zůstanou zachována.

Navrhované znění nového § 106a zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

§ 106a
Hodnocení některých dob za období před rokem 1993

Za doby důchodového zabezpečení získané před 1. lednem 1993 podle československých právních předpisů, které se podle Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení ze dne 29. října 1992 považují za doby důchodového zabezpečení nebo pojištění Slovenské republiky, nelze přiznat ani zvýšit důchod z českého důchodového pojištění (zabezpečení) a ani nelze s přihlédnutím k těmto dobám poskytnout vyrovnání, dorovnání, příplatky a obdobná plnění k důchodu nebo jeho části nebo poskytovaná místo důchodu nebo jeho části; k těmto dobám lze v souladu s čl. 4 ústavního zákona č. 4/1993 Sb., o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky, přihlédnout pouze za podmínek a v rozsahu stanoveném touto smlouvou nebo tímto zákonem (§ 61).

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.