Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Sněmovna znovu schválila sociální škrty

Třetím závěrečným čtením v Poslanecké sněmovně prošel v pátek vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Balíček škrtů je téměř totožný s tím, který již byl přijat vloni ve stavu legislativní nouze a jehož opatření jsou již v současné době v platnosti. Ústavní soud ale vloni schválený zákon č. 347/2010 Sb. zrušil s platností ke konci letošního roku (psali jsme zde). A právě to byl důvod, proč musela vláda návrh stejného zákona předložit Poslanecké sněmovně ke schválení ještě jednou.

Sněmovnou schválený návrh zákona nyní dostane k posouzení Senát, platit by měl od 1. ledna 2012. Všechna opatření zavedená zákonem č. 347/2010 Sb. tak zůstanou v platnosti a stát by díky nim měl ušetřit 23,5 miliardy korun ročně.
Jedinou změnou oproti balíčku schválenému vloni je zavedení kompenzace za nevyplacené odstupné, odchodné nebo odbytné ve výši 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku. O tuto změnu se zasadil ombudsman Pavel Varvařovský. Poukázal na nemravnou praxi, kterou umožňuje současné znění zákona, podle nějž nemají nezaměstnaní první tři měsíce nárok na podporu, pokud jim mělo být vyplaceno odstupné. Pokud ale zaměstnavatel odstupné nevyplatí, lidé zůstanou po tuto dobu bez příjmu. Nově jim bude vyplácena kompenzace, která bude následně vymáhána Úřadem práce na zaměstnavateli, který pochybil.
Opozice, stejně jako vloni, podala návrh na zamítnutí celého zákona a následně hlasovala proti jeho přijetí. Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka prohlásil, že až bude ČSSD u moci, schválené sociální škrty upraví.

SEZNAM OPATŘENÍ, KTERÁ BYLA PŘEDMĚTEM SOCIÁLNÍCH ZÁKONŮ ZRUŠENÝCH ÚS (zdroj www.mpsv.cz)
Oblast nemocenského pojištění 
Zachování náhradového poměru nemocenského pojištění na úrovni roku 2010, tj. na 60 % po dvou měsících nemoci.
Prodloužení doby poskytování náhrady mzdy (platu) a odměny na prvních 21 (namísto dřívějších 14) kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény), nemocenské se proto bude poskytovat na místo od 15. až od 22. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény), což bude platit po dobu 3 let; následně dojde k navrácení stavu, který byl platný v roce 2010.
Oblast pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
Zachování sazby pojistného na sociální zabezpečení pro zaměstnavatele na 25 % i od 1. ledna 2011, tj. nedojde k jejímu snížení na 24,1 %.
Zrušení možnosti zaměstnavatele odečíst si polovinu náhrady mzdy poskytnuté za dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény od pojistného na sociální zabezpečení, které má zaměstnavatel odvádět za jednotlivé kalendářní měsíce.
Provázání účasti osob samostatně výdělečně činných na důchodovém pojištění s účastí na nemocenském pojištění a pojistného placeného na nemocenské pojištění s pojistným na důchodové pojištění. Osoba samostatně výdělečně činná si může určit vyšší měsíční základ pro odvod pojistného na nemocenské pojištění, než odpovídá jejím příjmům, jestliže si určí měsíční vyměřovací základ pro placení záloh na pojistné na důchodové pojištění minimálně ve stejné výši nebo vyšší.
Zavedení refundace poloviny z náhrady mzdy vyplácené za období do 21. dne dočasné pracovní neschopnosti (karantény), resp. v období po roce 2013 do 14. dne dočasné pracovní neschopnosti (karantény), pro tzv. malé zaměstnavatele (do 25 zaměstnanců), pokud se tito přihlásí do zvláštního systému placení pojistného na nemocenské pojištění se sazbou pojistného o jeden procentní bod vyšší (zvýší se z 2,3 % na 3,3 %).
Oblast státní sociální podpory 
Zrušení sociálního příplatku (opatření se projeví v systému dávek hmotné nouze HN).
Omezení dávky rodičovského příspěvku celkovou částkou 216 tis. Kč; přitom rodič může volit a měnit výši dávky a délku čerpání rodičovského příspěvku až do vyčerpání uvedené celkové částky nebo do 4 let věku dítěte s účinností od 1. 4. 2011.
Zrušení krácení rodičovského příspěvku při péči o dítě, kterému náleží příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách.
Zúžení okruhu osob, které mají nárok na porodné, na osoby, kterým se narodilo první živé dítě, jestliže žijí v rodinách s příjmem rodiny pod 2,4 násobek životního minima rodiny. V případě, že se první dítě narodilo při vícečetném porodu, bude náležet porodné ve výši 19 500 Kč.
Oblast zaměstnanosti 
Rozšíření důvodů pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání.
Vyloučení možnosti souběhu pobírání podpory v nezaměstnanosti a výkonu nekolidujícího zaměstnání.
Snížení procentní sazby podpory v nezaměstnanosti v případě uchazečů, kteří předchozí zaměstnání bez vážného důvodu ukončili sami nebo dohodou se zaměstnavatelem, na 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.
Zavedení překlenovacího příspěvku, který může být na základě dohody poskytnut osobě samostatně výdělečně činné, která přestala být uchazečem o zaměstnání.
Zpřísnění podmínek poskytování podpory v nezaměstnanosti v tom smyslu, že se podpora poskytne až po uplynutí doby, která odpovídá výši odstupného nebo odchodného, které přísluší uchazeči o zaměstnání.
Oblast sociálních služeb 
Snížení stávající výše příspěvku na péči z 2 000 Kč na 800 Kč.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.