Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nové nařízení vlády o ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací vstupuje v platnost

Dne 1. listopadu 2011 začíná platit nové nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Předpis zvyšuje limit vibrací přenášených na člověka, limit hluku v chráněných venkovních i vnitřních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru se nemění.

Hlavním důvodem předložení návrhu nového nařízení vlády bylo transponovat do českého práva nová ustanovení evropské směrnice č. 2002/44/ES, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (vibracemi).
Navržené změny se týkají zvláště přípustných expozičních limitů vibrací na pracovištích. Limity vibrací přenášené na ruce se zvyšují o pět decibelů, celkové horizontální a vertikální vibrace přenášené na člověka se zvyšují o čtyři decibely. Přesné hodnoty přípustných limitů vibrací jsou uvedeny v § 13 nařízení vlády.
Ministerstvo zdravotnictví chtělo původně zvýšit i hygienické limity hluku ve venkovním prostoru, a to o pět decibelů ve dne i v noci. Po protestu mnoha občanských sdružení však od tohoto záměru upustilo. Denní hygienické limity pro venkovní hluk tedy budou i nadále 60 decibelů, noční limity zůstávají na 50 decibelech. Hygienické limity hluku ve venkovních prostorech staveb a ve venkovním prostoru jsou uvedeny v § 12 nařízení vlády.
Nové nařízení vlády č. 272/2011 Sb. také ruší od 1. listopadu 2011 stávající nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.