Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změna zákona o ochraně utajovaných informací

Jedním ze zákonů, který v nedávné době prošel Poslaneckou sněmovnou i Senátem a čeká už jen na podpis prezidenta republiky, je i novela zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Novela značně zjednodušuje bezpečnostní prověrky a pro podnikatele žádající o možnost nakládat s informacemi v nejnižším stupni utajení, označovaném jako "vyhrazené", dokonce bezpečnostní řízení zcela ruší.

Zkrácení doby prověřování
Hlavním cílem původně vládní předlohy bylo snížit byrokracii bezpečnostních řízení a ulevit tak značně přetíženému Národnímu bezpečnostnímu úřadu (NBÚ). Lidé, kteří budou žádat o prověrku, budou po vstupu novely v platnost poskytovat NBÚ podstatně méně informací. Sníží se také rozsah údajů, jejichž změny je držitel prověrky povinen Úřadu oznamovat. Doba prověřování se tím zkrátí, a to podle stupně utajení až o tři měsíce.

Snížení počtu žádostí
Zároveň budou muset žadatelé nově vysvětlit, proč bezpečnostní prověrku potřebují. NBÚ nebude v případě nedůvodných žádostí řízení vůbec zahajovat a pokud uvedený důvod pomine, zahájené řízení zastaví. Počet podávaných žádostí bude omezen také tím, že NBÚ bude moci před zadáním veřejné zakázky posoudit, zda je požadavek, aby byl uchazeč držitelem bezpečnostního osvědčení, oprávněný. Pracovní místa, pro která bude prověrka nezbytná, budou nově schvalovat bezpečnostní ředitelé jednotlivých orgánů.
V neposlední řadě má k harmonizaci počtu podávaných žádostí přispět i zpoplatnění žádosti podnikatele o vydání bezpečnostního oprávnění. Správní poplatek by měl činit 5000 Kč v případě, že podnikatel nebo jeho zaměstnanci přicházejí s utajovanou informací do styku při výkonu pracovní nebo jiné činnosti, a 10000 Kč v případě, že utajovaná informace u podnikatele vzniká nebo je mu přímo poskytnuta. Novela tedy upravuje i zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Snížení administrativní zátěže pro podnikatele
Další novinkou, kterou novela zákona č. 412/2005 Sb. přináší, je i zjednodušení přístupu podnikatele k utajované informaci v nejnižším stupni utajení, tedy "vyhrazené". Pro stupeň "vyhrazené" již nebude třeba absolvovat bezpečnostní řízení, splnění potřebných podmínek bude podnikatel deklarovat jednoduchým písemným prohlášením. Tím dojde nejen ke snížení administrativní zátěže podnikatelů, ale i jejich nákladů spojených s účastí v bezpečnostním řízení.

Účinnost
Novela zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti by měla začít platit od 1. 1. 2012. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně rozsáhlou novelizaci a celý zákon č. 412/2005 Sb. byl od svého vzniku v roce 2005 novelizován již více než desetkrát, byl předseda vlády zmocněn vyhlásit ve Sbírce zákonů jeho úplné znění.

Stupně utajení podle § 4 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti:
Stupeň utajeníZkratkaKlasifikace
Přísně tajnéPTvyzrazení informace neoprávněné osobě nebo zneužití může České republice způsobit mimořádně vážnou újmu
TajnéTvyzrazení informace neoprávněné osobě nebo zneužití může České republice způsobit vážnou újmu
DůvěrnéDvyzrazení informace neoprávněné osobě nebo zneužití může České republice způsobit prostou újmu
VyhrazenéVvyzrazení informace neoprávněné osobě nebo zneužití může být pro zájmy České republiky nevýhodné

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.