Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o kolektivním investování

Dne 15. července 2011 začala platit rozsáhlá novela zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, která vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 188/2011 Sb. Novela mimo jiné umožňuje sloučení českého standardního podílového fondu s fondem zřízeným v jiném státě Evropské unie. Ke stejnému datu nabyly účinnosti také dvě vládní nařízení a pět vyhlášek České národní banky, které s novelou zákona souvisejí.

Kolektivním investováním se podle § 2 zákona č. 189/2004 Sb. rozumí podnikání, jehož předmětem je shromažďování peněžních prostředků upisováním akcií investičního fondu nebo vydáváním podílových listů podílového fondu.
Novela č. 188/2011 Sb. zákona o kolektivním investování především transponuje do českého práva evropskou směrnici č. 2009/65/ES, o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů, která je známá pod anglickou zkratkou UCITS IV. 
Hlavní změnou, kterou novela přináší, je umožnění slučování českých standardních fondů s fondy zřízenými v jiném státě Evropské unie. Důvodem tohoto přeshraničního slučování fondů je zvýšení konkurenceschopnosti evropských fondů s jinými velkými fondy, zvláště pak s fondy americkými. Větší fondy mohou investovat za lepších podmínek a tím dosahovat větších výnosů.
Další změnou v zákoně je zavedení a umožnění struktury řídících a podřízených fondů, tzv. master-feeder fondů. Jedná se o další variantu spojování majetku, kdy jednotlivé fondy již mají na trhu zavedené jméno, které si chtějí zachovat a fúze by tedy pro ně byly nepřijatelnou variantou. Podřízeným standardním fondem se rozumí takový fond, který investuje alespoň 85 % majetku do cenných papírů vydávaných řídícím standardním fondem. Podřízené fondy, které mohou mít sídlo v různých zemích EU, budou shromažďovat finanční prostředky od investorů. Tyto prostředky pak budou investovat do jednoho velkého řídícího fondu, který bude mít lepší investiční podmínky, z čehož budou těžit i investoři podřízených fondů.
Novela zákona také zlepšuje informovanost jednotlivých investorů o rizicích, nákladech a očekávaných výsledcích při investování do standardních i speciálních fondů. Dokument, který obsahuje informace poskytované investorům, se nově nazývá sdělení klíčových informací. Obsah a náležitosti tohoto dokumentu pro standardní fondy (fondy, které jsou upraveny legislativou EU) jsou nově upraveny evropským nařízením Komise č. 583/2010/EU a pro speciální fondy (fondy, které nejsou upraveny právem EU) vláda vydala nařízení č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování. Na základě těchto předpisů budou speciální i standardní fondy uveřejňovat dokument v jednotném formátu, který bude obsahovat pevně stanovené informace. Investoři tak budou moci jednodušeji porovnávat různé fondy, resp. jejich investiční strategie, rizika a výkonnost.
Novela č. 188/2011 Sb., která obsahuje téměř 350 bodů, mění dalších dvacet zákonů, z nichž nejvýznamnější je asi rozsáhlá novela zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 

Nařízení vlády a vyhlášky ČNB vydané k novele zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování:
Nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování
Nařízení vlády č. 190/2011 Sb., kterým se stanoví limity některých částek v eurech, pokud jde o úpravu veřejné nabídky investičních cenných papírů, prospektu cenného papíru a informačních povinností emitenta některých investičních cenných papírů a dalších osob
Vyhláška č. 191/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci
Vyhláška č. 192/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky
Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu
Vyhláška č. 194/2011 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování
Vyhláška č. 195/2011 Sb., o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.