Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

ÚS: Penále za neplacení sociálního pojištění bude možné řešit soudně

Ústavní soud zrušil 9. června 2011 ustanovení zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, které znemožňovalo soudní přezkum o prominutí penále za nezaplacení pojistného na sociální zabezpečení. Rozhodnutí Ústavního soudu nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Penále za nezaplacení pojistného upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Podle § 20 se penále poprvé platí za kalendářní den, který bezprostředně následuje po dni splatnosti pojistného a činí 0,05 % dlužné částky za každý den, kdy dluh na pojistném trvá.
Prominout penále mohou podle § 104ch zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, pracovníci správních orgánů jenom v určitých specifických případech, kdy by placení penále bylo příliš tvrdým opatřením. Proti rozhodnutí správního orgánu se občané nemohou soudně bránit, jejich rozhodnutí je konečné. Soudní přezkum o prominutí penále zakazuje ustanovení § 104e písm. b) zákona č. 582/1991 Sb., zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.
Podle Ústavního soudu je však toto ustanovení v rozporu s  článkem 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, které lidem zaručuje právo na soudní ochranu. Ústavní soud tak vyhověl požadavku Nejvyššího správního soudu a ustanovení § 104e písm. b) zákona č. 582/1991 Sb. ve svém nálezu zrušil. Zdůraznil však, že soudní přezkum se nebude týkat samotné podstaty věci, ale toho, zda úředníci rozhodovali za dodržení všech předpisů a pravidel.
Nejvyšší správní soud řešil kasační stížnost právníka Zdeňka Altnera proti usnesení Městského soudu v Praze. Ten odmítl jeho žalobu proti rozhodnutí Okresní správy sociálního zabezpečení Praha-západ, jehož úředníci ve sporném rozhodnutí nevyhověli žádosti o prominutí penále.
Text nálezu Ústavního soudu najdete zde.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.