Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Povinný certifikát pro výrobce, distributory a prodejce biopaliv

Dalším předpisem, který schválila 21. června 2011 Poslanecká sněmovna se změnami navrženými Senátem, je i návrh zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Všechny firmy, které tvoří řetězec výroby a prodeje biopaliva, se budou muset podle novely prokazovat certifikátem, který zaručí dodržování tzv. kritérií udržitelnosti. Součástí návrhu je i drobná novela zákona o spotřebních daních. A právě kvůli jednomu ustanovení této novely Senát návrh zákona vrátil Sněmovně s pozměňovacím návrhem.

Povinnost přimíchávat biopalivo do pohonných hmot je v českém právu obsažena ode dne vstupu České republiky do Evropské unie. Podle § 3a zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, činí v současné době minimální podíl biosložky přidávané do pohonných hmot u benzinu 4,1 % a u motorové nafty 6 %.
Podle novely zákona se budou muset všechny firmy, které vyrábějí, distribuují nebo prodávají biopalivo, od příštího roku prokazovat certifikátem, že splňují tzv. kritéria udržitelnosti. Ta mají zajistit, aby v celém procesu výroby a dopravy biopaliva vzniklo méně emisí oxidu uhličitého než spalováním nafty a benzinu.
Konkrétní požadavky na udržitelná biopaliva, zejména podrobnosti ohledně způsobu pěstování biomasy určené k jejich výrobě, budou stanoveny v prováděcím nařízení vlády, které bude teprve vydáno.
Certifikáty bude vydávat firma autorizovaná Ministerstvem životního prostředí na jeden rok. Ta je také povinna nejméně jednou ročně zkontrolovat, zda osoby, kterým certifikát vydala, stále splňují požadavky pro jeho udělení. Seznam firem, kterým bude certifikát udělen, povede Ministerstvo životního prostředí.
Evropská legislativa ukládá členským státům povinnost, aby splnění kritérií udržitelnosti bylo i nutnou podmínkou pro daňové zvýhodnění. Proto návrh zákona novelizuje také zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Poslanci ve třetím čtení zákona připojili na návrh Ladislava Skopala (ČSSD) k novele ustanovení, podle kterého by biosložka nemusela pocházet pouze z řepkového oleje jako je tomu doposud. Senátoři však s tímto návrhem nesouhlasili a ve svém odůvodnění uvedli, že by mohlo dojít k významnému dovozu metylesterů vyrobených ze zahraničních surovin, například levnějšího palmového oleje, a tím poškození českých zemědělců. Poslanci tedy pozměňovací návrh Ladislava Skopala z novely vypustili a na návrh Senátu schválili toto ustanovení v původním znění navrženém vládou.
Novela transponuje do českého právního řádu evropské směrnice č. 2009/30/ES a č. 2009/28/ES, které náleží k tzv. klimaticko-energetickému balíčku EU. 
Účinnost novely je rozdělena na dvě fáze, a to z toho důvodu, že nejdříve se musí udělit autorizace certifikačním firmám a potom vydávat samotné certifikáty. Ustanovení, která se týkají povinnosti držet certifikát, proto nabývají účinnosti až 1. ledna 2012, ostatní změny vstupují v platnost dnem vyhlášení novely ve Sbírce zákonů. 

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.