Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Senát umožnil přijetí novely zákona o registru smluv

Senát na své červencové schůzi nepřijal žádné usnesení k novele zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, tzv. zákona o registru smluv. Senátoři tak umožnili přijetí této novely, která nyní bude předložena k podpisu prezidentu republiky. Účinnosti novela nabude dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, tzv. zákon o registru smluv, nabyl účinnosti 1. července 2016. Zákon zavedl povinnost zveřejňovat smlouvy o objemu nad 50 tisíc korun bez DPH pro všechny státní úřady, kraje a větší obce a také pro firmy, v nichž má stát, kraj nebo obec většinový podíl. Výjimku z povinnosti zveřejňovat smlouvy dostaly obce 1. a 2. stupně (obce bez úřadu s rozšířenou působností) a společnosti s většinovým podílem státu, krajů nebo obcí, jejichž akcie se obchodují na burze (např. ČEZ). Zákon se také výslovně netýká Poslanecké sněmovny, Senátu, Kanceláře prezidenta republiky, Ústavního soudu, Nejvyššího kontrolního úřadu a Kanceláře veřejného ochránce práv. Zákon o registru smluv také neřeší smlouvy zdravotních pojišťoven, jejichž zveřejňování upravuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění tzv. transparenční novely č. 200/2015 Sb. Smlouvy musí být podle zákona č. 340/2015 Sb. zveřejněny v elektronické podobě ve veřejně přístupném centrálním registru, který spravuje Ministerstvo vnitra. Od 1. července 2017 pak začalo platit pravidlo, že smlouva nezveřejněná v registru pozbude platnosti.

Novela - první pokus
Již v době, kdy zákon o registru smluv nabyl účinnosti, byl v Poslanecké sněmovně připraven návrh jeho novely, který měl jediný cíl, a to vyjmutí národního podniku Budějovický Budvar z působnosti zákona. Důvodem byla skutečnost, že Budějovický Budvar jako podnikatelský subjekt pohybující se ve vysoce konkurenčním prostředí by povinným zveřejňováním smluv odkryl svou obchodní strategii. To by ohrozilo jeho konkurenceschopnost a mohlo by dojít ke zhoršení postavení pivovaru na trhu a k poškození hodnoty celého podniku.
V průběhu legislativního procesu v Poslanecké sněmovně pak byl v této první novele díky pozměňovacím návrhům výčet výjimek značně rozšířen. Kritici mluvili o "vykostění" zákona, povinnosti zveřejnění se mělo vyhnout asi 70 procent smluv. Senátoři proto v dubnu tohoto roku návrh novely vrátili poslancům s pozměňujícím návrhem. Pro původní znění novely by se v Poslanecké sněmovně muselo najít 101 hlasů a senátní úprava také nebyla plně vyhovující. Novela tedy zůstala jako vrácená "ležet" ve Sněmovně a hlasování o ní se odkládalo a dosud neproběhlo.

Novela - druhý pokus
Mezitím poslanci šesti ze sedmi poslaneckých klubů připravili nový návrh novely, který 28. června 2017 Sněmovna schválila podle § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, tedy zrychleně již v prvním čtení. Senátoři pak k novému znění novely nepřijali žádné usnesení a novela tak bude automaticky odeslána k podpisu prezidentovi. Je tedy velmi pravděpodobné, že tato verze novely zákona č. 340/2015 Sb, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, tzv. zákona o registru smluv, skutečně nabude účinnosti, a to dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.
Podle schválené verze novely dostanou částečnou výjimku z povinného zveřejňování smluv v internetovém registru některé státní podniky a společnosti s většinovou účastí státu, krajů a obcí. Žádné společnosti ale nebudou povinnosti zbaveny plošně. Novela zavede zvláštní režim pro firmy, které nejsou veřejnými zadavateli a mají průmyslovou nebo obchodní povahu, tyto firmy nebudou muset zveřejňovat smlouvy uzavřené v běžném obchodním styku. Do této definice spadá i výjimka pro národní podnik Budějovický Budvar, která byla důvodem vzniku novely. Obchodně citlivé informace příslušných firem by tak měly být ochráněny, jiné smlouvy, např. na právní služby nebo na reklamu a marketing, ale společnosti budou muset zveřejňovat.
Do registru se nově nebudou muset vkládat ani smlouvy týkající se nakládání s výbušninami a dále také kolektivní smlouvy. Česká televize a Český rozhlas dostanou výjimku například pro mimořádné přenosy nebo pro nákup licenčních práv na sportovní utkání. Veřejné vysoké školy a výzkumné instituce nebudou muset zveřejňovat smlouvy uzavřené v rámci své doplňkové činnosti se soukromou podnikatelskou sférou. Smlouvy, jejichž předmětem jsou léčiva nebo zdravotnické prostředky, pak dostanou výjimku, která zajistí, že nebude ohrožena jejich platnost bez ohledu na případné nezveřejnění takových smluv.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.