Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Začala platit nová úprava přestupků

V sobotu 1. července 2017 nabyla účinnosti nová legislativa, která komplexně upravuje oblast přestupkového práva. Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, upravuje obecné náležitosti přestupků, druhy správních trestů, postupy projednávání přestupků, příslušné lhůty apod. Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, obsahuje výčet skutkových podstat přestupků, které nebudou obsaženy v jiných zákonech. Minulý týden, konkrétně 28. června 2017, pak ve Sbírce zákonů vyšla ještě souhrnná novela č. 183/2017 Sb., kterou se mění 251 souvisejících zákonů.

Nový zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, má být obecnou normou, která bude definovat přestupky a stanovovat pravidla pro jejich projednávání a vyřízení. Zákon č. 250/2016 Sb. zavádí jednotný pojem "přestupek" místo dosavadního pojmu "správní delikt". Předchozí zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, který byl více než 80x novelizován, byl zrušen k 1. červenci 2017, tedy dnem nabytí účinnosti všech nových zákonů, současně se ruší i některé další související předpisy. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich také bude, na rozdíl od předchozího zákona, řešit obecnou úpravu odpovědnosti právnických a podnikajících fyzických osob za přestupky.
Upravuje se také systém následného ukládání trestů. Zvyšuje se maximální výše pokuty uložené příkazem, tedy v případech, kdy přestupek nebyl řešen ve zkráceném blokovém řízení, a to ze 4 000 korun na maximálně 10 000 korun. Ve zvlášť závažných případech se také prodlouží promlčecí doba z jednoho na 3 roky. Každý přestupce by nově měl obdržet podrobné odůvodnění závažnosti spáchaného deliktu a také uložené pokuty.
Zákonem č. 250/2016 Sb. se zcela ruší zákaz pobytu na území obce za přestupky, který byl zaveden novelou č. 494/2012 Sb. (psali jsme zde). Díky pozměňovacímu návrhu Senátu došlo k vypuštění povinnosti úřadů řešit nemajetkovou újmu způsobenou přestupky. Stanovení nemajetkové újmy je totiž obecně složitá věc, a proto bude ponechána na soudech, nikoliv na jednotlivých správních orgánech.

Druhý související zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, vyjmenovává konkrétní skutkové podstaty přestupků, které nelze převést do žádného speciálního zákona např. proto, že mají buď příliš obecný ráz, nebo se jedná o porušení povinností na více úsecích veřejné správy najednou. Většina přestupků, které v minulosti řešil zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, již postupně byla podle své povahy převedena do příslušných zákonů.
Nový zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, tak řeší mimo jiné např.:
  • přestupky proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy;
  • přestupky na úseku všeobecné vnitřní správy;
  • přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě;
  • přestupek křivého vysvětlení;
  • přestupky proti majetku;
  • přestupky na úseku podnikání;
  • přestupky na úseku porušování práv k obchodní firmě.
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, u jednotlivých přestupků stanoví příslušné výše trestů, které se ve většině případů zvyšují. Až na desetinásobek současné pokuty, tedy na 100 tisíc korun, se zvyšuje např. sankce za zmaření, ztížení nebo ohrožení poskytnutí zdravotní služby. Až 50 tisíc korun bude nová výše pokuty za přisvojení si věci nálezem. Pokuta ve výši 10 tisíc korun bude hrozit např. za rušení nočního klidu, vzbuzení veřejného pohoršení nebo za ublížení na cti. Mediálně nejdiskutovanější novinkou bylo v době přijetí zákona zavedení nové skutkové podstaty přestupku "znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci" s možnou sankcí až do výše 10 tisíc korun. Ustanovení umožní pokutovat nevhodné chování, jako např. urážky či pomluvy, vůči pracovníkům úřadů a veřejných institucí.

Souhrnná novela č. 183/2017 Sb., kterou se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, vyšla s více než ročním odstupem od obou souvisejících zákonů, a to pouhé tři dny před termínem, ke kterému musela nabýt účinnosti, aby nová úprava přestupkového práva byla kompletní a funkční. Novela č. 183/2017 Sb. mění 251 souvisejících zákonů, a tím převádí většinu skutkových podstat přestupků do sankčních částí těchto zákonů upravujících výkon veřejné správy. Např. přestupky na úseku dopravy se převádí do zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, některé přestupky na úseku sociálních věcí do zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, nebo do zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, přestupky na úseku zdravotnictví do zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, nebo do zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a přestupky proti veřejnému pořádku bude ve většině případů řešit zákon č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.