Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Přiznání k dani z příjmů - daňová exekuce

Vzhledem k blížícím se termínům, od nichž začnou finanční úřady vyměřovat pokuty za opožděné podání daňového přiznání a také úroky z prodlení při nezaplacení daně za rok 2016, připomínáme existenci institutu daňové exekuce. K větší úpravě daňové exekuce došlo v souvislosti se vstupem nového občanského zákoníku v platnost a také díky novelizaci zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu. Od roku 2014 tak v daňové exekuci neexistuje možnost dlužníka podat opravný prostředek k orgánu nadřízenému správci daně, který daňovou exekuci vede.

Povinnost uhradit pokutu za nepodání nebo pozdní podání daňového přiznání vznikne poplatníkovi, pokud je zpoždění delší než 5 pracovních dnů. Termín pro podání daňového přiznání byl letos 3. dubna 2017 (psali jsme zde). Daňové přiznání tak lze letos bez rizika pokuty podat až do 10. dubna 2017, od úterý 11. dubna již budou finanční úřady vyměřovat pokuty podle § 250 daňového řádu.
Úrok z prodlení při nezaplacení daně hrozí dokonce ještě o den dřív. Podle § 252 daňového řádu vzniká daňovému subjektu povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně. Letos se tedy úroky počítají od pondělí 10. dubna 2017 (psali jsme zde).
Nezaplacením daně nebo jejího příslušenství se poplatník stává daňovým dlužníkem, a pokud situaci neřeší a čeká až na zahájení vymáhání dlužné částky, hrozí mu tzv. daňová exekuce. Generální finanční ředitelství (GFŘ) již dříve vydalo informaci ke změnám právní úpravy daňové exekuce v oblasti podávání opravných prostředků dlužníkem proti exekučním úkonům účinným od 1. 1. 2014. V této informaci GFŘ upozornilo daňové subjekty zejména na to, že s účinností od 1. 1. 2014 již v daňové exekuci neexistuje možnost dlužníka podat opravný prostředek k orgánu nadřízenému správci daně, který daňovou exekuci vede. GFŘ zároveň doporučilo daňovým poplatníkům, kteří se nezaplacením daně nebo jejího příslušenství stanou daňovými dlužníky, aby své daňové dluhy splatili řádně a včas.
Od 1. 1. 2014 již není možné podat opravný prostředek proti exekučnímu příkazu (§ 178 daňového řádu), proti dražební vyhlášce (§ 195 daňového řádu) ani proti zamítavému rozhodnutí o návrhu na zastavení daňové exekuce nebo na odklad daňové exekuce (§ 181 daňového řádu). Všechny uvedené změny byly do zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, vloženy zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva.
Dlužníci mohou proti uvedeným úkonům podat námitku podle § 159 daňového řádu. Námitku lze podat právě proti úkonu správce daně při placení daní, u kterého zákon nepřipouští podání odvolání. Proti rozhodnutí o námitce, které vydá správce daně, již není možné uplatnit opravné prostředky.

Související články:
Přiznání k dani z příjmů - termíny
Přiznání k dani z příjmů - úrok z prodlení
Přiznání k dani z příjmů - způsob podání a platba
Přiznání k dani z příjmů - odčitatelné položky
Přiznání k dani z příjmů - výdajové paušály
Přiznání k dani z příjmů - slevy na dani
Přiznání k dani z příjmů - kniha jízd nebo paušální výdaj
Přiznání k dani z příjmů - solidární daň
Přiznání k dani z příjmů - opravné a dodatečné přiznání
Přiznání k dani z příjmů - daňový poradce
Přiznání k dani z příjmů - shrnutí
Přiznání k dani z příjmů - vrácení přeplatku na dani

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.