Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Přiznání k dani z příjmů - opravné a dodatečné přiznání

Pokud jste již podali daňové přiznání a následně jste zjistili, že bohužel bylo podáno v nesprávné výši, máte ještě šanci vše napravit. Do pondělí 3. dubna 2017 můžete podat opravné daňové přiznání, po 3. dubnu chybu opravíte dodatečným daňovým přiznáním.

Opravné daňové přiznání
Opravné daňové přiznání podle § 138 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, se podává, pokud poplatník v daňovém přiznání uvedl jinou výši své daňové povinnosti a zjistí to ještě před uplynutím lhůty k podání řádného daňového přiznání. Do konce této lhůty (letos tedy do pondělí 3. dubna) může poplatník podat libovolné množství opravných daňových přiznání, která předchozí přiznání plně nahradí a již se k nim nepřihlíží. Za jediné platné podání bude správce daně považovat poslední podané přiznání. Za podání opravného daňového přiznání nečekají poplatníka žádné pokuty nebo penále.

Dodatečné daňové přiznání
Od počátku platnosti zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, tedy od roku 2011, bylo v paragrafu 141 poněkud nejasné ustanovení týkající se podání dodatečného daňového přiznání na daň nižší, než je poslední známá daň. Poplatník byl oprávněn podat dodatečné daňové přiznání pouze tehdy, pokud vyšly najevo nové skutečnosti nebo důkazy, které nasvědčovaly tomu, že daň byla stanovena v nesprávné výši. Výklad tohoto ustanovení nebyl jednotný, nicméně v praxi se finanční úřady přikláněly k mírnějšímu vysvětlení, které připouštělo, že zjištění omylu, byť vlastního, lze považovat za novou skutečnost ve smyslu daňového řádu.
Novelizace platná od 1. 1. 2013 tento výklad respektovala, a tak v současném znění ustanovení § 141 odst. 2 je jasně napsáno, že daňový subjekt je oprávněn podat dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování vždy, jestliže daň byla stanovena v nesprávné výši. Lidé, kteří např. neuplatnili některou slevu na dani, ji tak mohou uplatnit dodatečně a nemusí uvádět žádný konkrétní důvod.
Dodatečné přiznání je daňový subjekt povinen podat do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém zjistil, že daň má být nižší případně vyšší. A pokud podáním dodatečného přiznání vznikl nedoplatek na dani, pak je poplatník povinen ve stejné lhůtě ho také uhradit. Maximální lhůta pro podání dodatečného daňového přiznání jsou tři roky od termínu, ve kterém mělo být podáno řádné daňové přiznání. Dodatečným přiznáním nebo vyúčtováním rozhodně nelze namítat vady postupu správce daně, protože k nápravě pochybení finančního úřadu slouží opravné a dozorčí prostředky.
Přeplatek vzniklý podáním dodatečného daňového přiznání bude poplatníkovi vrácen ve lhůtě 30 dnů. Lhůta ale začíná běžet až ode dne vyměření daně na základě dodatečného daňového přiznání. Nikoliv tedy od uhrazení daně podle původního daňového přiznání. O vrácení přeplatku je třeba požádat.

Související články:
Přiznání k dani z příjmů - termíny
Přiznání k dani z příjmů - úrok z prodlení
Přiznání k dani z příjmů - způsob podání a platba
Přiznání k dani z příjmů - odčitatelné položky
Přiznání k dani z příjmů - výdajové paušály
Přiznání k dani z příjmů - slevy na dani
Přiznání k dani z příjmů - kniha jízd nebo paušální výdaj
Přiznání k dani z příjmů - solidární daň

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.