Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Přiznání k dani z příjmů - termíny

Poplatníci budou letos již posedmé podávat daňové přiznání k dani z příjmů podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, který vstoupil v platnost 1. 1. 2011. V oblasti termínů pro podání daňového přiznání a splatnosti daně z příjmů se oproti loňskému roku nic nemění. Za den podání se považuje den, kdy poplatník odevzdá přiznání na finančním úřadě, podá na poště, či ho odešle prostřednictvím daňového portálu nebo datové schránky. Posledním dnem, kdy tak lze učinit, je pro letošní rok pondělí 3. dubna 2017.

Daňový řád používá ve své terminologii výraz daňové tvrzení. Tento pojem zahrnuje daňové přiznání, daňové hlášení a vyúčtování k dani. Podle § 33 daňového řádu začíná lhůta stanovená podle týdnů, měsíců nebo let běžet až ode dne následujícího po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek.
Daňové přiznání musí tedy poplatníci letos podat na finanční úřad do pondělí 3. dubna 2017. Poplatníci, za něž daňové přiznání zpracovává daňový poradce, musí daňové přiznání podat a daň zaplatit nejpozději 3. července 2017. Do 3. dubna ale musí tuto skutečnost doložit svému správci daně.
Daň je podle § 166 odst. 1 písm. a) daňového řádu uhrazena až připsáním na účet správce daně a nikoli v den odeslání platby. Chce-li mít poplatník jistotu, že daň bude uhrazena včas, měl by peníze prostřednictvím banky odeslat s dostatečným předstihem. Určitým změkčením tohoto ustanovení je v zákoně zakotvená pětidenní liberační lhůta. Úrok z prodlení se začíná počítat, až pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti. Letos je tedy tímto hraničním datem, od kterého se při nezaplacení již počítají úroky z prodlení, pondělí 10. dubna 2017.
Finanční správa ČR i letos přijala řadu opatření pro plynulý výběr přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Mnohé finanční úřady plánují v závěru měsíce prodloužit své běžné úřední hodiny a také budou vybírat daňová přiznání od veřejnosti i mimo své obvyklé úřadovny, ve vybraných obcích. Přesný rozpis výjezdů zaměstnanců FÚ do obcí najdete zde.
Generální finanční ředitelství radí veřejnosti, aby plně využila všech služeb a informací, které Finanční správa ČR poskytuje na svých webových stránkách. Daňové přiznání lze nejsnadněji vyplnit a podat elektronicky prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu na Daňovém portálu na www.daneelektronicky.cz. Pouze k vyplnění a následnému vytištění daňového přiznání slouží tzv. „Interaktivní formuláře“ na www.financnisprava.cz v záložce „Daňové tiskopisy“. Od 1. 1. 2015 mají navíc všichni, kdo mají zprovozněnou datovou schránku, povinnost podávat daňová přiznání a další povinná oznámení daňové správě výhradně elektronicky.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.