Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Prodejci klimatizací budou muset zajistit i montáž

Poslanecká sněmovna minulý týden na své 55. schůzi schválila novelu, kterou se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech. Novelu vrátil do Sněmovny Senát s pozměňovacími návrhy, na které poslanci přistoupili. Novela tak byla schválena ve znění senátních úprav. Novela, která mimo jiné zavádí povinnost doložit u každé prodané klimatizace potvrzení o její odborné instalaci, nyní čeká už jen na podpis prezidenta. Účinnosti by měla nabýt prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Novelou se zákon č. 73/2012 Sb. přizpůsobuje požadavkům evropské legislativy, která reaguje na to, že od konce 90. let 20. století výrazně vzrostla spotřeba fluorovaných skleníkových plynů. Tyto plyny mohou mít negativní vliv na klimatický systém Země a mohou způsobovat globální oteplování. Používají se zejména v chladicích zařízeních, klimatizacích, tepelných čerpadlech a v protipožární ochraně a v atmosféře mohou zůstávat i po desítky let.
Novela zavádí do zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, novou povinnost zajistit kupujícímu odbornou montáž zakoupené klimatizace a u každého prodaného kusu doložit potvrzení o odborné montáži. Neodbornou montáží totiž může dojít k úniku nebezpečných látek, jako např. fluorovaných skleníkových plynů, do atmosféry. Povinnost zajistit odbornou montáž se týká klimatizací, chladících zařízení nebo tepelných čerpadel, nevztahuje se ale na lednice nebo mrazničky, které mají uzavřený chladící okruh, a proto se nekompletují a neinstalují, je třeba je pouze zapojit do zásuvky. Prodejci povedou evidenci o počtu prodaných zařízení a o tom, kdo je odborně namontoval, přičemž instalaci a montáž budou smět provádět pouze certifikované osoby. Kontrolu plnění těchto nových povinností bude provádět Česká obchodní inspekce.
Díky senátním úpravám byla z novely vypuštěna povinnost pořádat každé tři roky školení pro ty, kdo budou klimatizaci instalovat, pokud o to neprojeví zájem. Zároveň bude možné certifikáty získávat i v zahraničí. Tyto senátní změny odpovídají požadavkům EU. Novela také zavádí nové sankce za úmyslné vypouštění fluorovaných plynů do ovzduší. Pokuty pro fyzické osoby se budou pohybovat v rozmezí od 100 000 korun do jednoho milionu korun, u právnických osob pak od 500 000 korun do 1,5 milionu korun.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.