Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Ústavní soud ke kontrolnímu hlášení

Ve Sbírce zákonů byl včera pod č. 40/2017 Sb. publikován nález Ústavního soudu ze dne 6. prosince 2016 k návrhu na zrušení některých ustanovení v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Návrh na zrušení ustanovení o kontrolním hlášení podalo 21 senátorů. Ústavní soud institut kontrolního hlášení jako takový nezrušil, provedl v něm ale dvě změny. Mimo jiné soudci zrušili možnost doručování výzvy emailem.

Plénum Ústavního soudu posuzovalo celý institut kontrolního hlášení a došlo k závěru, že hlášení naplňuje veřejný zájem, kterým je řádný výběr daní a minimalizace daňových podvodů. U dvou ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ale soudci shledali, že jsou v rozporu s ústavním pořádkem.

Konkrétně se jedná o ustanovení § 101d odst. 1 zákona o DPH, které plátci ukládá povinnost uvést v kontrolním hlášení „předepsané údaje potřebné pro správu daně“. Zákon dále pojem "předepsané údaje" nespecifikuje. Ministerstvo financí je konkretizuje přímo v elektronickém formuláři kontrolního hlášení. Ústavní soud ve svém nálezu uvádí, že zákon musí blíže vymezit alespoň okruh údajů, které musí plátce sdělovat. Případně může být Ministerstvo financí zákonem zmocněno ke stanovení těchto požadovaných údajů, musí se tak ale stát formou právního předpisu. Protože okamžitým zrušením ustanovení § 101d odst. 1 zákona o DPH, tedy věty "V kontrolním hlášení je plátce povinen uvést předepsané údaje potřebné pro správu daně", by ztratila smysl celá právní úprava kontrolního hlášení, zrušil Ústavní soud toto ustanovení ke dni 31. 12. 2017.

Druhým ustanovením, které soud zrušil pro jeho nesoulad s ústavním pořádkem, je ustanovení § 101g odst. 5 zákona o DPH. Toto ustanovení říká, že výzva, která se doručuje prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu, se považuje za doručenou okamžikem odeslání správcem daně. Soud dospěl k závěru, že veřejnou datovou síť nelze považovat za zcela spolehlivou a výzva se tak nemusí k plátci vůbec dostat. Plátce se tedy o výzvě nemusí dozvědět, aniž by na tom nesl jakoukoliv vinu. Logicky pak také nemůže splnit uloženou povinnost. Ústavní soud proto ustanovení, které umožňovalo Finanční správě odesílat výzvy emailem, zrušil pro rozpor s čl. 2 odst. 3 a čl. 4 Listiny základních práv a svobod. Ustanovení § 101g odst. 5 zákona o DPH bylo zrušeno s účinností dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů, tedy k 15. únoru 2017.

Plný text nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 32/15 je dostupný zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.