Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Přiznání k dani z nemovitých věcí

Blíží se poslední den pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2017, kterým je úterý 31. ledna 2017. Tuto povinnost má každý poplatník, který se v loňském roce stal vlastníkem nemovitosti či pozemku, případně u jeho nemovitosti došlo k nějaké změně. Oznamovací povinnost mají i ti, kteří svou nemovitost prodali či darovali. Poplatníci, kteří přiznání k dani z nemovitostí již v minulosti podali, a nedošlo u nich k žádné změně, přiznání nepodávají.

Daň z nemovitých věcí je upravena zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, který se ale až do konce roku 2013 jmenoval "Zákon o dani z nemovitostí". Rozsáhlá novelizace, z níž vyplynula i zmíněná změna názvu, byla provedena k 1. 1. 2014 zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb., a to v souvislosti s přijetím nového Občanského zákoníku.
Správu daně z nemovitých věcí vykonává čtrnáct finančních úřadů se sídly v krajských městech a v hlavním městě Praze, a to prostřednictvím svých územních pracovišť. Poplatníci daně z nemovitých věcí tak podávají jen jedno daňové přiznání za všechny své nemovitosti, které se nachází na území jednoho kraje. Zároveň také poplatník platí daň za všechny své nemovitosti, které se nacházejí na území jednoho kraje, jednou platbou.
Povinnost podat daňové přiznání mají poplatníci, kteří v roce 2016 nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku. Dále pak ti, kteří provedli přístavbu, nástavbu nebo nemovitost částečně zlikvidovali, pokud tím současně došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží a podobně. Také ti poplatníci, kteří nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak pozbyli, musí tuto skutečnost písemnou formou oznámit finančnímu úřadu, nebo pokud mají ve stejném kraji ještě další nemovitost, musí podat dílčí daňové přiznání.
Změna koeficientu nebo změna ceny půdy nejsou důvodem pro podání daňového přiznání, tyto změny zohlední správce při výpočtu daně automaticky. Místní koeficient stanovuje obec obecně závaznou vyhláškou. Nejen místní, ale i všechny ostatní koeficienty k dani z nemovitých věcí, lze dohledat na webových stránkách Daňového portálu www.daneelektronicky.cz, kde je k dispozici aplikace "Vyhledávání koeficientů pro podání k dani z nemovitých věcí".
Datum splatnosti daně z nemovitých věcí je letos 31. května 2017. Poplatníci budou jako obvykle o své daňové povinnosti informováni v květnu formou složenky nebo hromadným předpisným seznamem. Právnické osoby dostanou informaci o výši daně z nemovitých věcí prostřednictvím datové schránky.
Od loňského roku nabízí Finanční správa možnost platit daň z nemovitých věcí prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva, tzv. SIPO. Tuto volbu a příslušné spojovací číslo SIPO je třeba oznámit finančnímu úřadu nejpozději do 31. ledna 2017, podrobné informace k platbám daně pomocí SIPO najdete na webových stránkách Finanční správy zde.
Finanční správa také vydala dvě upřesňující informace k aplikaci zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. Jde o Informaci k § 4 odst. 1 písm. k) zákona nazvanou "Osvobození od daně z pozemků u pozemků, které nelze žádným způsobem využívat", v níž se mimo jiné uvádí, že pro splnění podmínek osvobození od daně rozhodně nepostačuje, že je pozemek evidován v katastru nemovitostí s kódem způsobu využití 27 – neplodná půda.
Druhou informací je "Informace k dani z pozemků u zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním dle právní úpravy účinné od 1. 1. 2016", ve které jsou definovány např. pojmy "zpevněná plocha pozemku", "stavba zpevňující povrch pozemku", "plocha vlečky", "bazén", "nádrž" a další.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.