Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nespolehlivý plátce DPH a nespolehlivá osoba

Poslanecká sněmovna schválila 13. ledna 2017 návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Jedním ze zákonů, který tento předpis mění, je i zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a jednou z významných změn tohoto zákona je zavedení institutu tzv. nespolehlivé osoby. Pokud zákon schválí Senát a podepíše prezident, bude toto ustanovení platit od 1. dubna 2017.

Nespolehlivý plátce
Institut tzv. nespolehlivého plátce zavedla do zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, novela č. 502/2012 Sb. s platností od 1. ledna 2013. Podle § 106a se nespolehlivým plátcem DPH stává plátce, který poruší závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daně. K aplikaci ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty vydalo začátkem roku 2013 Generální finanční ředitelství Informaci, v které je přesně definováno, kdo bude označen jako nespolehlivý plátce. 
Nespolehlivým plátcem se podle Informace GFŘ stává plátce, 
- který porušil své zákonem stanovené povinnosti, což mělo za důsledek vyměření daně podle pomůcek a tato daň činila alespoň 500 tisíc korun,
- který je podezřelý z provádění nebo z účasti na podvodu,
- který dluží za poslední minimálně tři měsíce na dani z přidané hodnoty celkem více než 500 tisíc korun,
- kterému správce daně neuznal vypočtený nárok na odpočet daně, snížil jej minimálně o 500 tisíc korun a související vyměřenou daň plátce neuhradil,
- kterému je opakovaně stanovena daň podle pomůcek, a to minimálně za dvě zdaňovací období z šesti po sobě jdoucích,
- který je tzv. účelově nekontaktní a neposkytuje požadovanou součinnost, tj. nereaguje řádně na výzvu nebo výzvy správce daně nebo nepředloží bez řádného odůvodnění požadované údaje nezbytné pro řádnou správu daně,
- který opakovaně ani ve lhůtě stanovené správcem daně ve výzvě nebo náhradní lhůtě stanovené přímo zákonem, nepodá daňové přiznání nebo hlášení nebo výpis z evidence pro daňové účely, a to alespoň dvakrát v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců,
- který neopravil již neplatný nebo uvedl nepravdivý nebo jinak nereálný registrační údaj týkající se skutečného sídla.
Generální finanční ředitelství nevytváří speciální seznam nespolehlivých plátců, ale v registru plátců DPH, který najdete zde, je zavedena kolonka "Nespolehlivý plátce". Kdokoliv bude s firmou označenou jako nespolehlivý plátce obchodovat, bude ručit za nezaplacenou daň z přidané hodnoty ze zdanitelného plnění, které od tzv. nespolehlivého plátce přijme.

Nespolehlivá osoba
Novela zákona o dani z přidané hodnoty, kterou minulý týden schválila Poslanecká sněmovna, zavádí do zákona o dani z přidané hodnoty další institut tzv. nespolehlivé osoby. Cílem zavedení tohoto nového institutu je zabránit situacím, kdy byl plátce daně označen za nespolehlivého, potom účelově zrušil svoji registraci plátce, tím se tzv. očistil, a poté se opět zaregistroval jako plátce. Podle návrhu zákona se nespolehlivou osobou může stát jakákoli fyzická nebo právnická osoba, pokud závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě DPH. O nespolehlivosti osoby rozhodne správce daně rozhodnutím. Dojde-li ke zrušení registrace nespolehlivého plátce, stává se tato osoba nespolehlivou osobou okamžikem, kdy přestane být plátcem. Stejně jako v případě nespolehlivého plátce vydá GFŘ podrobnou informaci, ve které bude upřesněno, kdo bude jako nespolehlivá osoba označen.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.